Ny ledning gav bättre rening – minskande halter av gifter i avloppsvattnet

Kvaliteten på avloppsvattnet och därmed också det näringsrika avloppsslammet fortsätter att förbättras. Det framgår när Sveriges 42 Revaq-certifierade reningsverk sammanställer sina miljöinsatser under 2015 i en ny rapport. Bland annat minskade halterna av kadmium och zink i slammet från Glanshammars reningsverk med cirka 40 procent efter att ledningarna där lagats.

Revaq-certifierade reningsverk har världens tuffaste regler gällande slamkvalitet och arbetar ständigt för att minska mängden farliga ämnen som kommer till reningsverken och vidare ut i naturen. Reningsverket i Örebro är Revaq-certifierat. En särskilt viktig del av miljöarbetet är jakten på att minska tungmetallen kadmium i avloppsvattnet. Kadmium är giftigt och lagras i kroppen där det bland annat orsakar njurskador och benskörhet. Enligt årsrapporten från Svenskt Vatten eliminerades 19 utsläppskällor av kadmium i Sverige under 2015.

– Varje upptäckt och utfasning av ett farligt ämne, som kadmium, är ett bidrag till ett fungerande kretslopp och hållbart samhälle. Det är ett ständigt detektivarbete som pågår, säger Lisa Osterman, enhetschef vid reningsverket i Örebro.

Under 2015 har Örebro kommun lagat trasiga ledningar i Glanshammar, ett område med tidigare gruvverksamhet och mycket föroreningar i marken. Tidigare läckte regnvatten in i ledningarna och tog med sig tungmetaller från marken till reningsverket. Efter att ledningarna lagats har halterna av bland annat kadmium och zink i slammet från Glanshammars reningsverk minskat med omkring 40 procent. Det betyder också att mindre tungmetaller sprids i naturen, eftersom slammet från Glanshammar används som gödning på åkermark.

– Vi är mycket nöjda med vårt uppströmsarbete och vårt arbete med att undersöka möjliga källor till föroreningar. Miljöarbetet vid reningsverken är oerhört betydelsefullt för kretslopp och en fungerande cirkulär ekonomi, säger Lisa Osterman.

Faktaruta: Vad gör de Revaq-certifierade reningsverken?
De Revaq-certifierade reningsverken renar avlopp från 65 kommuner vilket innebär hälften av allt avloppsvatten i Sverige.

Under 2015 återfördes cirka 1 300 ton fosfor från avloppsslam till åkermark, vilket motsvarar mer än en tiondel av Sveriges mineralgödselimport. Det återfördes även stora mängder andra näringsämnen samt 195 000 ton mullbildande material till åkermarken. Användningen av avloppsslam minskar gruvbrytning av fosfor i fattiga länder där den orsakar stor miljöpåverkan. Ett avloppsslam av bra kvalitet ger Sverige tillgång till ett inhemskt, förnybart gödselmedel som kräver betydligt mindre energi att framställa och transportera. Ett fungerande uppströmsarbete vid reningsverken innebär därför en stor insats för miljön.

De Revaq-certifierade reningsverken lägger stora resurser på miljöinsatser. Bland annat kontaktades totalt 389 olika verksamheter (industrier, biltvättar, värmeverk och sjukhus) under 2015, för att förmå dem att använda mindre skadliga kemikalier och arbeta för att minimera de mängder kemikalier som hamnar i avloppet.