Sju län med gemensam plan för infrastruktur och transporter

I dag lämnar sju län in en gemensam plan för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen till Trafikverket. Systemanalysen ”En bättre sits” innehåller konkreta förslag för hur regionen fram till år 2030 ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och arbetsmarknadens krav.

– Väl fungerande och effektiva kommunikationer är en förutsättning för att resenärer i Stockholm-Mälarregionen ska kunna ta sig mellan hem, jobb och fritidsaktiviteter på ett enkelt och smidigt sätt. För att hela regionen ska kunna fortsätta växa måste vi därför göra investeringar i det som bäst skapar grund för fortsatt utveckling och tillväxt och denna överenskommelse lägger grund för just det, säger Kristoffer Tamsons (M) trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting och ordförande för En Bättre Sits-samarbetet.

Sju län i Stockholm-Mälarregionen står eniga bakom analysen ”En Bättre Sits – storregional systemanalys” som i dag den 31 oktober lämnas in till Trafikverket. De sju länen är Örebro, Västmanland, Sörmland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland. Systemanalysen signeras den 11 november av representanter för alla sju länen vid en ceremoni i Stockholm.

Syftet med ”En bättre sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.

– Människor ska kunna bo, arbeta och studera i hela regionen. Företag ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt nå sina samarbetspartners, kunder och medarbetare och gods ska kunna transporteras på ett hållbart sätt. Det är därför viktigt att samarbeta över läns- och partigränser kring detta, säger Bertil Kinnunen (S), Ordförande i kollektivtrafiknämnden, Landstinget i Uppsala län; samt vice ordförande för En Bättre Sits-samarbetet.

De kommande åren väntas arbetsmarknaden i regionen växa med 700 000 nya jobb, och tillsammans står de sju länen för 60 procent av de senaste årens befolkningsökning i Sverige.

De behov som länen bakom ”En bättre sits” vill ska prioriteras de närmaste åren är:

  • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
    • Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan
    • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg
    • Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
, ,