Kortare restid avgörande för att fler ska välja bussen

Kortare restider med busstrafiken är den allra viktigaste faktorn för att fler ska välja kollektivtrafiken istället för bilen. Det framkommer i den utvärdering av stadsbusstrafiken i Örebro, som Region Örebro län gjort.

Under 2014 gjordes en större omläggning av stadsbusstrafiken i Örebro, för att få fler att resa kollektivt. Nu görs en utvärdering av effekterna efter omläggningen och på det sättet forma framtidens trafik.
Utvärderingen visar att det sker många resor med busstrafiken från de större bostadsområdena in till centrum. Särskilt stort är resandet i stråken från centrum till Vivalla, Brickebacken/universitetet och Mellringe. I vart och ett av dessa stråk görs 7 000 resor dagligen. Busstrafiken har också en god yttäckning, där 99 procent av stadens invånare når en hållplats inom 400 meter från bostaden.

– Även om resandet ökar, så har ökningen inte varit så stor som vi hade förväntat oss, berättar Fredrik Eliasson som ansvarat för utvärderingen. Om fler ska uppleva kollektivtrafiken som ett attraktivt alternativ till bilen, måste vi få kortare restider, fortsätter Fredrik.
Den främsta orsaken till den svaga resandeutvecklingen är långa restider. Bussarnas låga medelhastighet är främst orsakade av trafiksituationen i staden. Trängseln i trafiken är i stort sett koncentrerad till ett par timmar under morgonen och eftermiddagen. Dock sammanfaller detta tidsmässigt med efterfrågan på kollektivtrafik. Utvärderingen visar också att bussarna blir avsevärt mycket mer förhindrade av trängsel än bilarna. I de tunga stråken från Varberga, Universitet och Vivalla uppgår medelhastigheten för busstrafiken in mot centrum i rusningstrafik endast till 10-15 km/h.

-Bussarnas låga medelhastighet i rusningstrafik är mycket bekymmersam, eftersom också 40 procent av alla bussresor görs under denna tid, förklarar Fredrik Eliasson.

– Den här utvärderingen är ett viktigt underlag i vårt fortsatta arbete med att utveckla kollektivtrafiken i Örebro. Vi vill öka det kollektiva resandet och minska klimatpåverkan. För att kunna göra det behöver vi bra beslutsunderlag som detta. En attraktiv stad kräver attraktiva resmöjligheter, avslutar Mats Gunnarsson (Mp).