“Bryggan” ska hjälpa elever klara sin skolgång

Elever som riskerar att inte klara sin skolgång på grund av hög ogiltig frånvaro ska få bättre stöd att komma tillbaka. Örebros skolor ska också arbeta mer förebyggande för att förhindra ogiltig frånvaro. Nu satsar den politiska ledningen i Örebro 12,8 miljoner kronor i en ny social investering som ska sträcka sig över tre år.

I projektet Bryggan kommer elever erbjudas individanpassat stöd, behandling och skolundervisning under samma tak. – Det handlar om att ta ett helhetsgrepp kring elevens situation och göra rätt insatser för att man ska kunna klara sin skolgång, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Omkring 50 grundskolelever missar en hel termin och cirka 250 elever har över 20 procents frånvaro runt om i örebroskolorna. En mindre grupp elever som blir frånvarande under en längre period får ofta stora svårigheter att komma tillbaka till en normal skolgång. Ofta krävs omfattande insatser och stöd till såväl eleven som familjen i kombination med andra behandlingar – tjänster som kommunen idag köper av externa utförare i så kallade skolplaceringar.

–Nu skapar vi en ny verksamhet som kan jobba tätt kring eleven och ge bra stöd till familjen. Att klara skolan är en grundförutsättning för att komma vidare i livet, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Elever som helt eller delvis missar sin skolgång är en problematik som kryper allt lägre ner i åldrarna. Elever med hög skolfrånvaro ligger ofta ett eller två år efter sina kamrater i läsning, skrivning och matematiska färdigheter. Redan vid vid relativt låga nivåer av ogiltig frånvaro påverkas möjligheterna att uppnå måluppfyllelsen i skolan märkbart.

– Ingen elev går från full närvaro till ingen närvaro alls. Det finns mönster som man kan upptäcka och bryta i tid. Vi vill därför utöka skolornas möjlighet att jobba förebyggande för att färre elever som ska hamna i problem på grund av hög frånvaro. Det ska inte behöva gå så långt att man helt slutar gå till skolan, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

Totalt tar satsningen 12,8 miljoner kronor i anspråk från reservationen för sociala investeringar. Satsningen förväntas sänka kostnaderna för Socialnämnderna, Programnämnd barn och utbildning samt Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i varierande utsträckning och under olika tidsperioder. Framför allt förväntas kostnaderna för externa skolplaceringar, som både Socialnämnderna och Programnämnd barn och utbildning står för minska.

– Det här ligger helt i linje med vad våra sociala investeringar handlar om. Det är naturligtvis bra att vi kan sänka kommunens kostnader på sikt, men framförallt vill vi skapa bättre förutsättningar för elever som idag riskerar att hamna utanför, säger Per-Åke Sörman, kommunalråd (C).

,