Förbättrad ekonomi för Region Örebro län – men fortsatt noggrann koll på utgifterna

Den ekonomiska utvecklingen för Region Örebro län är positiv. Det visar Region Örebro läns ekonomiska resultat efter oktober månad. Takten för kostnadsutvecklingen har dämpats, och den ekonomiska helårsprognosen pekar mot ett resultat på minst 250 miljoner kronor vid årets slut.

Region Örebro län redovisar ett överskott på 304 miljoner kronor per oktober 2016. Jämfört med samma period förra året är det en förbättring med 280 miljoner kronor.

– Det är glädjande att det arbete vi satt igång nu ger effekt i form av en dämpad takt i kostnadsutvecklingen, samtidigt som vårdproduktionen ökar. Den ekonomiska prognosen som pekar mot ett överskott på minst 250 miljoner kronor visar att vi är på rätt väg. Men det är väldigt viktigt att förvaltningarna även fortsättningsvis håller nere kostnaderna och fullföljer arbetet i enlighet med de handlingsplaner som regionstyrelsen beslutat, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), tillika ordförande i ekonomi-, service- och ägarutskottet.

– Vårt fokus är att öka tillgängligheten och att ständigt sträva efter högsta vårdkvalitet till gagn för alla de människor som behöver hälso- och sjukvårdens insatser. En ekonomi i balans ger oss förutsättningar för framtida satsningar, som ska garantera både en vård med hög kvalitet och en kraftfull regional utveckling.

En fråga som i dagsläget är bekymmersam, för hela sjukvårdssverige och också för Region Örebro län, är bristen på utbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Svårigheterna att rekrytera såväl sjuksköterskor och läkare som andra personalkategorier kan till exempel riskera att förlänga patienters väntetider, och utmaningen att säkra framtidens kompetensförsörjning är något som Region Örebro län aktivt arbetar med.

– Bristen på utbildad personal är en av våra allra största utmaningar just nu. Därför genomför vi flera åtgärder för att locka nya medarbetare till hälso- och sjukvården. Vi finansierar bland annat 116 sjuksköterskors vidareutbildning till specialistsjuksköterskor, vi ser över vår bemanningsstruktur så att rätt kompetens används på rätt sätt, och vi startar upp ett projekt för språkutbildning och undervisning för att underlätta vägen till arbete för nyanlända med vårdutbildning, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.