I dag skrev regionen under avtal för bättre infrastruktur i Mälardalen

mlff-ny-undertecknar

I dag samlades representanter för sju län, däribland Region Örebro län, i Citybanans station på Centralen för att skriva under den gemensamma planen för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen. Planen innehåller konkreta förslag för hur regionen de närmsta 15 åren ska kunna möta ökad befolkningstillväxt och förbättra regionens arbetsmarknad.

Den gemensamma planen – ”En Bättre Sits – storregional systemanalys” –är en politisk överenskommelse om regionens framtida behov, prioriteringar och åtaganden.

-Infrastruktursamarbetet handlar i slutändan om människors möjlighet att leva, arbeta och studera. För länen runt Stockholm-Mälarregionen är tillgänglighet för våra resenärer oerhört viktigt. Så är även tillgängligheten för godstransporter, där Hallsberg utgör en viktig länk som inte enbart stärker regionen utan hela Sveriges godstransporter, Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län.

I samband med signeringen fick infrastrukturpolitiker från Örebroregionen och de övriga Mälardalslänen möjlighet att åka premiärturen på Citybanan.
– Att nu också få åka en sträcka på Citybanan har gett en tydlig bild på vad alla år av arbete verkligen betytt, menar Marie-Louise Forsberg-Fransson. Det är en bra känsla att se det stundvis ifrågasatta projektet faktiskt levererar fungerande infrastruktur som kommer att gynna många människor i hela Mälardalen under mycket lång tid framöver.

De sju län som tillsammans arbetat med planen sedan 2013 är Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland. De kommande åren väntas arbetsmarknaden i den regionen växa med 700 000 nya jobb, och tillsammans står de sju länen för 60 procent av de senaste årens befolkningsökning i Sverige.

– Vårt gemensamma arbete där vi fokuserar på praktiska lösningar framför ideologiska låsningar har gett resultat. Det här lägger grunden för bättre infrastruktur, högre tillväxt och fler arbetstillfällen för alla människor som bor, jobbar och verkar inte bara i vår del av Sverige, utan i hela landet, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd för Stockholms läns landsting och ordförande En Bättre Sits-samarbetet.

Syftet med ”En Bättre Sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

De behov som länen bakom ”En bättre sits” vill ska prioriteras de närmaste åren är:

  • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
  • Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan
  • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg
  • Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
,