Så här tycker örebroarna om stadens grönområden – fler grillplatser planeras vid Svartån

gronomrade

Fler sittplatser, grillplatser, utegym, hundparker, mer blommor och planteringar och mer belysning. Det är exempel på sådant som örebroarna vill se mer av i stadens parker och grönområden. Det visar sammanställningen av webbenkäten ”Bästa platsen” som Örebro kommun lät göra under tiden februari-maj. Engagemanget var stort och det kom in drygt 1 700 svar.

– När Örebro växer så snabbt är det extra viktigt att vi värnar och utvecklar våra gröna lungor och mötesplatser. Vi vet att örebroarna värdesätter att ha nära till grönska, alla svar i denna dialog är ett bra tecken på det, säger Björn Sundin, ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

Syftet med enkäten var att få veta mer om vilka platser som var de mest uppskattade, hur de används och vad invånarna vill utveckla och förändra.

– Härligt att det varit sådant stort engagemang i att tycka till om Örebros grönområden. Det ger oss bra underlag för fortsatt utveckling av dem, säger Charlotte Edberger Jangdin, ordförande i Tekniska nämnden.

Sammanfattningsvis kan man säga att kommunens parker och grönområden uppskattas som platser för rekreation, umgänge och som ytor för olika aktiviteter. Stora parker och naturområden uppskattas mest och flest personer pekade ut Karlslund, Oset-Rynningeviken och Stadsparken som favoritplatser.

– Väldigt många lyfte fram naturupplevelse, lugn och ro och promenadstråk på frågan vad de gillar med olika platser. Det här vet vi ju är viktigt från forskningen, men det var intressant att se att det bekräftas i enkäten, säger Mimmi Beckman, planerare på Stadsbyggnadskontoret.

Det stora flertalet kommuninvånare är nöjda med de grönområden som finns i närheten av där de bor. Mest nöjda är boende i Näsby och minst nöjda är boende i Vivalla. I svaren från kommunens mindre tätorter och från landsbygdsområdena är en stor andel av boende i Ekeby-Almby nöjda med sina grönområden medan en stor andel i Glanshammar och Odensbacken är mindre nöjda.

Enkäten är en del i kommunens arbete med Grönstrategi, om hur vi i framtiden vill utveckla parker och grönområden i Örebro. På kommunens parkenhet är flera investeringar på gång som överensstämmer med resultatet av enkäten, till exempel avsätts pengar för att förbättra belysningen i parker och på lekplatser.

Satsningar som gjorts och som planeras:

  • Fler sitt- och grillplatser på Väster längs med Svartån.
  • Mer blommor i parkerna, ängar och lökplanteringar under 2017 och kommande år.
  • Ätbara växter i form av bärbuskar och fruktträd, i exempelvis Karlaparken och Tybbleparken.
  • Bättre platser för aktiviteter och motion, utegym bland annat i Västra grönpepparparken och Tybbleparken.
  • Mer belysning på lekplatser och längs promenadstråk som t.ex. småbåtshamnen och i Karlaparken.
  • Drygt 500 träd har planterats.