Alliansen i Regionen: “Satsar särskilt på företagande, innovationer och gröna näringar”

Under tisdagen fortsätter budgetdebatten i regionfullmäktige i Region Örebro län. Igår debatterades sjukvården och idag handlar det om regional tillväxt och samhällsbyggnadsfrågor. Viktiga frågor för vårt läns utveckling.

– Vi Allianspartier lägger en gemensam budget där vi satsar särskilt på företagande, innovationer och på bättre förutsättningar för gröna näringar. Det är viktigt för tillväxten i vårt län, för en växande ekonomi och för jobben, säger Katarina Tolgfors, oppositionsråd (M) och 2e vice ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Det är en tydlig satsning i Alliansens budget på företagar- och jobblinjen. Extra satsningar görs på NyföretagarCentrum och Alfred Nobel Science Park. Satsningen på Alfred Nobel Science park handlar om att ta tillvara på den högteknologiska kompetens som finns inte minst i Karlskoga, men också för att stärka samverkan mellan näringsliv, universitet och det offentliga.

– Vi ligger något under rikssnittet vad gäller nyföretagande och vårt mål är att Örebro län ska ligga i den övre halvan jämfört med övriga län i landet. Fyra av fem nya jobb skapas i små företag, och vi behöver fler jobb i hela vår region. Jobben är grunden för att vi ska kunna erbjuda länsborna en bra skola, vård och omsorg och för att vi ska klara framtidens utmaningar med en starkt ökande andel äldre i Örebro län, säger Katarina Tolgfors.

Det är också viktigt att vi har ett bra regelverk för att vi ska kunna komplettera det offentliga utbudet av utförare inom vården. Ramarna för ett sådant regelverk beslutade vi om igår på regionfullmäktige. Att ha privata utförare är inget självändamål, men nödvändigt för att klara välfärdsuppdraget.

Det blev väldigt tydligt igår i debatten att vänsterpartiets inställning till företagande är mycket negativt. Jihad Menhem, regionråd (V) och majoritetsföreträdare uttalade sig i debatten som att alla företagare är skurkar som bara ser till egen vinst och sätter alla pengar på banker utomlands.

– Det är grova generaliseringar och en skrämmande inställning från ett regionråd som dessutom sitter i styrelsen för ALMI Företagspartner, en verksamhet som ska verka för fler växande företag i regionen. Vi behöver komplettera med privata utförare för att klara av att leverera vård till alla länsbor. Attendo i Örebro är ett exempel och Capio vårdcentral i Lekeberg som är den enda vårdcentralen på orten, kommenterar Katarina Tolgfors (M).