Föreläsning på museet om korsetten – modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet

På onsdag den 7 december föreläser Henric Bagerius på Örebro läns museum under rubriken Korsettkriget: Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet. Föreläsningen är en del av programmet kring länsmuseets nya basutställning Jag tror jag vet. Med utställningen vill museet visa hur föremål från museets samlingar kan spegla aktuella men samtidigt eviga samhällsfenomen.

Åren runt 1900 fördes livliga diskussioner om kvinnors slaveri under modet och svårigheterna att få dem att klä sig sundare. I dagspress, modejournaler och hälsotidskrifter gjordes inlägg om de hårt åtdragna snörliven som fjättrade svenska kvinnor och kvävde deras sanna kvinnlighet. I sitt föredrag funderar historikern Henric Bagerius över dräktens betydelse för sekelskifteskvinnornas frihetssträvanden. För debatten handlade inte bara om att kvinnors kläder var ohygieniska och ohälsosamma. Dräktreformen blev en katalysator för en rad brännbara frågor i tiden – frågor om utländskt inflytande och nationell självkänsla, om personlig frihet och social ansvar, om ytlig fåfänga och naturlig skönhet.

Henric Bagerius är docent i historia och verksam som lektor vid Örebro universitet. Han disputerade våren 2009 vid Göteborgs universitet på en avhandling om sexuella tankemönster hos den isländska aristokratin från sent 1200-tal till tidigt 1400-tal Hans historievetenskapliga intresse är inte begränsat till medeltiden. Han har också ägnat mig åt modernhistoriska frågeställningar och bland annat publicerat ett par artiklar om den svenska dräktreformrörelsen under 1880-talet.