Klart med plan för utbyggnad av bredband

I styrdokument ”kommunledningen i Örebros övergripande strategier och budget 2016 med plan för 2017-2018” anges att kommunen ska verka för en ökad bredbandsutbyggnad. Därför har ett arbete pågått med att ta fram en bredbandsstrategi samt en utbyggnadsplan. Bredbandsstrategin anger att målet är att 90 procent av alla hushåll och 90 procent av alla företag i såväl tätorter som i glesbygd senast under år 2020 ska kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s.

Kommunstyrelsen beslutar anta utbyggnadsplanen 2016-2017, med förslag på delprojektområden, och påbörja utbyggnaden av infrastrukturen för stamnät i närområden till, Stora Mellösa, Norra bro och Odensbacken samt Närkes Kil. Projekten leder till ökade driftkostnader för Örebro kommun på 2,6 miljoner kronor/år. Finansiering sker genom avsatta medel i budgeten för åren 2016-2017.

,