Skapar en kulturell och språklig länk i Baronbackarna och Vivalla – stöd i föräldrarollen

Nu tar Kommunstyrelsen för Örebro kommun beslutet om att inleda arbetet med den Sociala investeringen Brobyggare i Vivalla och Baronbackarna. Pengarna tas från den Sociala investeringsfonden och projektet sträcker sig fram till årskiftet 2018/2019.

Verksamheter så som familjecentral, förskola, skola, fritidsverksamhet och socialtjänst upplever att många föräldrar med utländsk bakgrund behöver stöd i sin föräldraroll. Samtidigt krävs ökad kunskap inom verksamheterna om de kulturella skillnader som finns. Därför rekryteras nu brobryggare till Vivalla och Baronbackarna. Brobyggarna kommer ha språkkompetens i somaliska och romani och har till uppgift att vara en kulturell och språklig länk mellan föräldrar och professionella i syfte att skapa nödvändiga relationer och förståelse för varandra.

– Det här är en viktig satsning för att ge alla elever i Örebro möjlighet att lyckas i skolan. Samhället måste först se var problemen finns och sen rikta insatser specifikt mot det. Det ska inte spela någon roll vilken skola du går på eller vilken familjebakgrund du har för att nå skolans mål. Får vi goda resultat av detta kan vi skala upp projektet till att omfatta fler familjer, säger Kenneth Nilsson (S) Kommunstyrelsen ordförande.

Målgruppen för brobyggarnas arbete är familjer med minst ett barn 0-12 år boende i Vivalla och Baronbackarna som talar något av språken somaliska eller romani. Barnen ska gå på någon av förskolorna i Vivalla, alternativt på Vivallaskolan eller Västra Engelbrektskolan. Syftet med arbetet blir att erbjuda familjerna det stöd de behöver för att barnen ska närvara i förskolan och skolan och genomföra skolan med uppnådd måluppfyllelse.

– Den här satsningen ska hjälpa familjer i våra stora bostadsområden och leda till att fler barn och ungdomar lämnar skolan med fullständiga betyg. Antalet ungdomar som hamnar i utanförskap efter genomförd skolgång ska minska till följd av denna sociala investering, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

Satsningen pågår med start under hösten 2016 för de romska brobyggarna, kompletteras i början av 2017 med de somaliska brobyggarna och löper sedan fram till årsskiftet 2018/2019. Totalt satsar kommunen 8,2 miljoner kronor för denna sociala investering. Satsningen förväntas ge minskade kostnader för Grundskolenämnden, Socialnämnderna, Programnämnd barn och utbildning samt Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

– Kan vi arbeta förebyggande idag genom sociala investeringar, kan vi minska både utanförskap och våra kostnader i framtiden. Främst kommer satsningen hjälpa oss att skapa ett hållbart samhälle inom den sociala miljön för de som bor och verkar i Örebro, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd och ordförande programnämnd Social välfärd.

Målsättningen med satsningen är att:

  • Skapa goda relationer mellan hem och förskola/skola genom att öka föräldrarnas förståelse för vikten av barnens skolgång och öka kulturförståelsen inom skolan.
  • Skapa tillit och förståelse mellan hem och övriga samhällsinstanser.
  • Öka andelen föräldrar och äldre syskon som är i arbete/sysselsättning/studier.
  • Fler barn och unga tar del av organiserade fritidsaktiviteter i området.
  • Fler elever i målgruppen uppnår godkända betyg i årskurs 6 och i förlängningen gymnasiebehörighet efter årskurs 9.
  • Skolnärvaron inom målgruppens ökar.