Här kan du söka pengar för att lagra egenproducerad el

De som vill lagra sin egenproducerade el hemma kan ansöka om energilagringsstödet. Energimyndigheten har fördelat de första tolv miljoner kronorna till länsstyrelserna, som kommer kunna betala ut stödet inom kort. I Örebro län finns drygt 450 000 kronor att söka.

En av vägarna mot ett hållbart energisystem är energilagring. I takt med att fler hushåll producerar egen förnybar el ökar också behovet att kunna lagra sin egenproducerade el. Då kan ett hushåll som har till exempel solceller installerade lagra överskottselen som produceras dagtid när ingen är hemma, och istället använda den kvällstid när behovet av el är större.

Precis som för solcellsstödet, så tar Länsstyrelsen emot ansökningarna. Det är också de som bedömer de ansökningar som kommer in och som betalar ut stödet.

– Nu finns pengar att söka för de som vill installera energilagring hemma. Nästa år kommer det fördelas mer medel och vi hoppas på att många är intresserade av energilagerlösningar i hemmet, säger Andreas Gustafsson på Energimyndigheten.

Sedan november 2016 kan privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el ansöka om stöd för installationskostnaden. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd. Bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019.

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Bidraget ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Företag, föreningar och offentliga organisationer kan söka stöd för att installera energilager genom solcellsstödet.

,