Hur ska Aspholmen se ut i framtiden? – planer på parker och bättre infrastruktur

Just nu planerar Örebro kommun om framtiden för Aspholmen. – De två workshopparna vi genomfört visar tydligt att kommunen och fastighetsägarna har en samsyn om hur en positiv framtid för området kan se ut. Infrastrukturen måste utvecklas med bättre kopplingar till angränsade stadsdelar och ett mer finmaskigt gatunät internt, säger Hanna Bäckgren, planarkitekt, i en information från kommunen.

– Sedan saknas det i stort sett helt grönstruktur och parker inom stadsdelen, vilket är en av flera viktiga delar för att utveckla stadsdelen i enlighet med översiktsplanen. På lång sikt ser både vi och fastighetsägarna att stadsdelen även innehåller en del bostäder.

Våren 2017 går ett så kallat planprogram för Aspholmen-Nasta ut på samråd. Då får örebroarna, men också företag, myndigheter och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på programmet.

– Efter de lyckade träffarna med fastighetsägarna i området jobbar vi nu fram ett planprogram, som innehåller en vidareutveckling av vision och strukturplan från workshoparna och beskriver utvecklingen av stadsdelen i stora drag. Efter samrådet och eventuella revideringar, ska planprogrammet beslutas av politikerna. Därefter kan vi arbeta vidare med detaljplaner som konkret visar hur de olika delarna av Aspholmen-Nasta kan utvecklas, säger Hanna Bäckgren.

Källa: Örebro kommun