Positivt bokslut för Region Örebro län

Region Örebro län redovisar ett preliminärt positivt resultat på 261 miljoner kronor. Resultatet överstiger budget med 91 miljoner kronor. Det positiva resultatet 2016 innebär att regionen och tidigare landstinget redovisat positiva resultat 13 år i rad, skriver Region Örebro län i ett pressmeddelande.

Under året har flera verksamheter arbetat med handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans. Arbetet påbörjades under 2016 och har varit framgångsrikt. I bokslutet kan en låg kostnadsökningstakt i verksamheten konstateras.

– Det är glädjande att det arbete vi initierat nu ger effekt i form av en dämpad takt i kostnadsutvecklingen. Regionen är en stor organisation och väldigt många chefers och medarbetares förändringsarbete ligger bakom det starka resultatet. Men det är väldigt viktigt att förvaltningarna även fortsättningsvis håller nere kostnaderna och fullföljer arbetet med handlingsplanerna, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), ordförande regionstyrelsen.

– Det positiva ekonomiska resultatet ger oss förutsättningar att finansiera kommande investeringar i sjukvårdsbyggnader och andra framtida satsningar, till exempel utökad kollektivtrafik. Det garanterar oss både en vård med hög kvalitet och kraftfull regional utveckling, avslutar Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

,