De har beviljats stöd för tolkutbildning

Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat vilka tolkutbildningar som beviljats statsbidrag med start under 2017. Det blir sammanlagt fyra utbildningar med 90 nya platser vid tre folkhögskolor som godkänns. En av dem är teckenspråkstolk och dövblindtolkutbilningen på Fellingsbro folkhögskola.
– Dessa utbildningar har goda förutsättningar att framöver försörja samhället med tolkar för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Ytterst är tillgången på kompetenta tolkar en fråga om demokrati, säger Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan.

Myndigheten bedömer att samtliga ansökningar uppfyller kraven och de grundläggande förutsättningarna som anges i förordningen om tolkutbildningar. De utbildningar som har beviljats uppfyller i högre grad förordningens krav på hög kvalitet.