“Hyrläkare borta inom två år” – minskade kostnader för inhyrda under 2016

Om två år ska samtliga landsting och regioner vara oberoende av inhyrd personal. Det är den strategi som landsting och regioner, med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting, nu arbetar efter. Ett nationellt åtgärdsprogram har tagits fram som innehåller ett 60-tal möjliga åtgärder. Utgångspunkterna är dels att tillgodose tillgänglighet och kontinuitet för patienterna, och dels arbetsmiljömässiga aspekter som ska öka förutsättningarna för att behålla egna medarbetare och attrahera nya, skriver Region Örebro län i ett pressmeddelande.
I det nationella projektet pekar man bland annat ut kompetensförsörjning av egen personal och nya arbetssätt som viktiga åtgärder för att minska beroendet av inhyrd personal. Det handlar t.ex. om åtgärder som att förbättra handledning, se till att läkare och sjuksköterskor får en god kompetensutveckling och att skapa nya möjligheter till att göra karriär. Det handlar också om att utveckla nya arbetssätt med digitalisering och en annan fördelning av arbetsuppgifter mellan olika yrkeskategorier.

– Inom flera av dessa områden har vi redan kommit långt, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. Det gäller t.ex. utbildningsförmåner och karriärvägar för sjuksköterskor, men också arbetet med Framtidens vårdavdelning där arbetsuppgifter fördelas mellan yrkeskategorier på ett annat och mer ändamålsenligt sätt än i dag.

Som ett av ett fåtal landsting/regioner sänkte Region Örebro län under 2016 sina kostnader för inhyrd personal, minus 1,6 miljoner kronor. Som en effekt av den kommande satsningen beräknas kostnaderna för inhyrd personal minska ytterligare.

Källa: Region Örebro län

,