Nära 900 000 till specialpedagogisk hantverksutbildning

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat 880 000 kronor till gymnasieskolans hantverksprogram i Örebro kommun. Pengarna ska användas för fortsatt arbete i ett utvecklingsprojekt med målet att förbättra lärmiljön för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.

Projektet Strategier och delaktighet för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF, exempelvis diagnoserna adhd, add och autism) startade i januari 2016 med hjälp av medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten och har bland annat medfört att olika kompetenser kunnat mötas och bedriva en pedagogisk utveckling på skolan.

Projektet har också bidragit till en förstärkning av pedagoger med viss specialpedagogisk kompetens, så kallade inkluderingsutvecklare. Det har även skapats tid för en projektgrupp och lärare för att arbeta med detta.

Att projektet nu kan förlängas innebär fortsatt kompetenshöjning av personalen för att elever inom NPF ska får en mer välfungerande skolgång. Detta innebär insatser som till exempel resursanvändning i form av inkluderingsutvecklare, stärkt mentorsroll, pedagogisk utveckling samt utökad kunskap om hjälpmedel. Insatserna sker genom föreläsningar och kollegial handledning, exempelvis i form av workshops och boksamtal samt konkreta insatser för elever.

– Vi ser att undervisningen utvecklas och att fler elever kan inkluderas i ordinarie undervisningsgrupper tack vare projektet och vi ser fram emot att kunna utveckla detta ytterligare, säger Anna Karin Anfelt, rektor för handels- och administrationsprogrammet samt hantverksprogrammet på Virginska gymnasiet.

– Det är ett spännande och betydelsefullt utvecklingsprojekt med elevernas lärande i fokus som sker med hjälp av dessa medel på Virginska. Viktigt att vi utvärderar det hela, drar lärdomar och ser hur vi kan sprida kunskaperna kring detta arbete vidare. Vi måste också tänka framåt och se vad vi kan göra då projektmedlen tar slut, säger Anders Duvkär, områdeschef utbildning.