Region Örebro län: Fler långt från arbetsmarknaden ska få jobb

Regeringen gav nyligen Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbättra möjligheterna för vissa grupper av långtidsarbetslösa att få jobb. Ungefär samtidigt har Region Örebro län engagerat sig i två projekt som just ska stärka utsatta gruppers möjlighet att få jobb. Projekten handlar om att stärka och utveckla sociala företag. Alltså företag vars syfte är att etablera människor på arbetsmarknaden.

– Vi har väldigt goda erfarenheter av de sociala företagens förmåga att lyfta in dem som står långt från arbetslivet in till arbetsmarknaden. Här krävs ett helt annat arbete än traditionella arbetsmarknadsåtgärder. Så arbetet är långsiktigt, och det ger resultat, säger Irén Lejegren (S) regionråd.

Projektet RaiSE genomförs tillsammans med sex europeiska regioner* och projektet ”Sociala företag för regional tillväxt” genomförs inom Örebro län. Båda syftar till att öka de sociala företagens konkurrenskraft. Inom båda projekten kommer Partnerskap för sociala innovationer att spela en viktig roll. En sammanslutning av nästan 30 organisationer i Örebro län, där Region Örebro län ingår.

– Inom projekten kommer vi att utveckla frågor om upphandling, finansiering, stöd för affärsutveckling, nya marknader och internationalisering för sociala företag. På det sättet kan de sociala företagens marknadsandel öka och fler i utanförskap får jobb, kommenterar Irén Lejegren (S).

Förra veckan blev det offentligt att Arbetsförmedlingen fick ett uppdrag av regeringen att återkomma om hur vissa grupper ska etableras bättre i arbetsmarknaden.

Irén Lejegren fortsätter:
– De här grupperna som arbetsförmedlingen ska jobba med, till exempel utrikesfödda kvinnor, är i stort sett de samma som vi jobbar med i de här projekten. Så det är väldigt bra och angeläget att många goda krafter drar åt samma håll i detta.

Projekten ska pågå mellan åren 2017 och 2021, de omfattar totalt cirka fyra miljoner kronor. Projekten finansieras av Tillväxtverket respektive EU-programmet Interreg Europe.

De sex europeiska regionerna i RaiSE är Katalonien (Spanien) genom Catalonia Trade & Investment, Emilia-Romagna (Italien), Border Midland and Western Ireland (Irland), Budapest (Ungern), Wien (Österrike) samt Region Örebro län (Sverige).