“Väldigt positiva nyheter” – Första delrapporten klar om snabbare tåg Oslo-Stockholm

*** Local Caption *** Foto: Stefan Nilsson

*** Local Caption ***
Foto: Stefan Nilsson

Under hösten har Trafikverket jobbat med en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråket Stockholm-Oslo. Idag har Trafikverket publicerat den första delrapporten. Hela studien ska vara klar under hösten 2017. ÅVSen är det första formella steget i planprocessen som i slutändan kan resultera i bättre infrastruktur och tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo.

-Delrapport 1 i arbetet med ÅVSen bekräftar de brister som vi sett under en längre tid men den viktigaste är att den pekar ut en strategi för att komma till rätta med dem, säger Jonas Karlsson, VD för Oslo-Stockholm 2.55 AB.

– Det här är väldigt positiva nyheter för oss. Trafikverket har gjort ett gediget arbete och vi är väldigt positiva till de slutsatser som de kommer fram till. En snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm via Örebro kommer leda till ökat utbyte och därmed större arbetsmarknad och fler studiemöjligheter. Att det också sker med hjälp av järnvägen och inte flyget är väldigt bra för miljön och ett stort steg för hållbar tillväxt, kommenterar Mats Gunnarsson (Mp), regionråd med ansvar för infrastrukturfrågor.

ÅVSen innehåller två tidsperspektiv. Dels ett kortare perspektiv som handlar om vad man behöver göra fram till 2030 och framförallt vilka förbättringar som behövs i befintliga banor. Den innehåller också ett tidsperspektiv till 2040 där man pekar ut nya kompletterande bansträckningar som behövs.

-Den strategi som finns i ÅVSenv och som tydliggör att alla åtgärder som vidtas, både i ett kort och ett långt perspektiv, ska göras så att de långsiktigt bidrar till målet att förbinda Stockholm och Oslo med en restid på under tre timmar, är otroligt viktig fortsätter Jonas Karlsson.

Nu kommer nästa fas i arbetet där man ska analysera åtgärder och föreslå lösningar. Tanken är att hela rapporten ska vara klar i september/oktober. Sedan är det naturligtvis en lång resa kvar innan alla beslut är fattade och byggen är i gång.

-Jag är imponerad över det arbete som Trafikverket gjort med ÅVSen och det seriösa sätt man drivit processen framåt, avslutar Jonas Karlsson.

– Ny järnväg Örebro-Karlskoga-Kristinehamn är avgörande för att förbättra förutsättningarna för tågtrafiken Stockholm- Oslo.  Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län.

– Åtgärdsvalsstudien som kom från Trafikverket i dag är tydlig på vilka åtgärder som behöver genomföras för att förstärka järnvägen och tågtrafiken efter sträckan Stockholm-Oslo. Det är också ett välkommet besked att Trafikverket nu går vidare och gör fördjupade analyser av de olika åtgärdsförslagen. Snabb tågtrafik som knyter ihop Örebro med Karlskoga, Kristinehamn och Karlstad skulle förbättra arbetsmarknaden dramatiskt och skapa goda möjligheter till nya jobb och nya företag i hela regionen. Att knyta ihop städerna till en gemensam arbetsmarknad vore väldigt, väldigt bra.Nu när planerna på storregioner med en skarp gräns mellan Örebro och Värmland fallit finns bättre förutsättningar att utveckla järnvägstrafiken tillsammans, avslutar Ola Karlsson.

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

foto: SJ/ Stefan Nilsson

,