Rekordår för skyddande av natur – 70 miljoner för att bevara värdefull mark

skyddad-natur

2016 blev ett rekordår för den skyddsvärda naturen i Örebro län. Cirka 70 miljoner kronor fick Länsstyrelsen i Örebro län av Naturvårdsverket för att skydda värdefull natur och ytterligare cirka 15 miljoner kronor som användes till att förvalta de naturreservat och nationalparker som finns i länet.

Regeringen satsar stort på skydd och åtgärder för värdefull natur. Det innebär att många fler områden kan bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser. För Örebro läns del innebär det en fortsatt satsning på att utveckla de befintliga naturreservaten och nationalparkerna samt skydda nya områden med höga naturvärden runt om i länet.

De nationella anslagen från regeringen har varit historiskt höga under 2016 och 2017. Förra året skyddade Länsstyrelsen i Örebro län skog och vattendrag för närmare 70 miljoner kronor och vi satsade drygt 15 miljoner på att sköta naturen och göra den tillgänglig. Satsningarna under 2016 ledde till 14 nya skyddade områden och vi hoppas kunna bilda minst lika många under 2017.

Länsstyrelserna skyddar natur och genomför åtgärder
– Alla länsstyrelser jobbar intensivt med naturvårdsinsatser. I Örebro län satsar vi nu särskilt på naturvårdsbränningar, våra värdefulla betesmarker och att fortsätta restaurera fågelsjöarna Kvismaren och Tysslingen, säger Johan Wretenberg, enhetschef vid länsstyrelsen i Örebro.

Friluftsliv för många
Genom de stora satsningarna blir naturen tillgänglig för fler.
‑ En stor satsning som vi jobbat med i flera år är att bygga nya entréer och leder i Tivedens nationalpark som kommer att invigas den 19 maj i år och då är alla välkomna. Dessutom kan vi nu fortsätta rusta upp populära leder runt om i länet som har stort behov av underhåll, fortsätter Johan Wretenberg, länsstyrelsen i Örebro.

Fotograf: Johan Wretenberg

Fakta
Länsstyrelsen har ett tydligt uppdrag från riksdag och regering att skydda skogar med hög biologisk mångfald. Riksdagen har antagit ett etappmål om att 150 000 hektar produktiv skogsmark i Sverige ska ges ett formellt skydd genom beslut som tas under åren 2012–2020.

I Örebro län finns i dag 250 naturreservat av vilka ett 30-tal är kommunala. I Örebro län är nu cirka tre procent av den produktiva skogsmarksarealen skyddad, vilket motsvarar en areal på drygt 17 000 hektar.