Så svarar kommunen på örebroarnas frågor om vattenbristen

Örebro kommun har under den senaste tiden fått en del frågor om den nuvarande vattensituationen. De vill därför svara på några av de vanligaste frågorna och beskriva hur kommunen arbetar med detta.

Borde Örebro kommun ha agerat tidigare?

– Historiskt har det inte funnits några tecken på att vi skulle hamna i den situation vi är i nu. En torr sommar betyder inte per automatik att det ska fortsätta vara torrt och vattennivåerna brukar stiga under hösten och vintern. Så trots den torra sommaren och inledningen av hösten hade vi ändå klarat dricksvatten¬försörjningen, om det bara hade regnat normalt under den senare delen av hösten.

– Nu blev det tyvärr inte så och då fick vi införa åtgärder, säger Leif Rehnberg, verksamhetschef Vatten och avlopp. Detta har vi tagit lärdom av, varför vi framöver kommer att följa sjöarnas utveckling på ett annat och mer noggrant sätt, för att undvika att hamna i en liknande situation igen.

Bristen på nederbörd har inte bara drabbat Örebro, utan även stora delar av Götaland, Svealand och mellersta Norrland. Det gör att vattennivåerna är under eller mycket under det normala i stora delar av landet.

I Örebro kommuns arbete med risk- och sårbarhetsanalyser för dricksvattenförsörjningen har vi följt de nationella direktiven som tydligt pekat ut skyfall och risk för översvämningar som de troliga följderna av klimatförändringar och därmed det största hotet mot dricksvattnet.

– Under förra året gjorde vi en fördjupad skyfallsanalys för att vara förberedda för de förväntade effekterna av klimatförändringarna, säger Leif Rehnberg. Vi kommer nu att uppdatera risk- och sårbarhetsanalyserna med handlingsplaner för perioder av torka.

– Vi utgår från prognoserna för befolkningstillväxten när vi gör beräkningar kring dricksvattenförsörjningen, berättar Hanna Dufva, förvaltningschef Tekniska förvaltningen. De beräkningarna visar att vi vid normal nederbörd klarar dricksvattenförsörjningen till år 2035, därefter behövs alternativa lösningar.

I framtiden planerar Örebro tillsammans med ytterligare sju kommuner i regionen att ta vatten från Vättern istället. På så sätt tryggar vi dricksvattenförsörjningen för ett växande Örebro. Svartån kommer då att fungera som reservvattentäkt.

Vad har Örebro kommun vidtagit för åtgärder?
I december agerade Örebro kommun för att säkra dricksvattenförsörjningen inför vintern och ändrade regleringen av vattenflödena till Svartån från sjöarna Ölen, Toften och Storbjörken, i syfte att spara vatten i sjöarna för att minska risken för att utloppen skulle frysa vid en kall vinter. Samtidigt gick vi ut med en vädjan till alla örebroare om att hjälpa till genom att spara vatten.

– Vi har gått ut med uppmaningen att spara vatten i många olika kanaler, dels en informationskampanj till allmänheten, dels direktkontakt med storförbrukare (industrier, sjukvård, fastighetsägare m.fl.) och egna verksamheter inom kommunen (skolor, badhus m.fl.). Vi har även fått mycket uppmärksamhet i radio, tv och tidningar.

Örebro kommun undersöker nu även tillfälliga lösningar för att hantera den nuvarande situationen och eventuella kommande perioder med mindre nederbördsmängder.

Eftersom hushållen i Örebro står för 58 procent av den totala vattenförbrukningen så gör det faktiskt skillnad. Tillsammans blir alla dessa droppar stora volymer vatten, som bidrar till att vi klarar situationen bättre. I dagsläget är förbrukningen cirka 14 procent lägre än motsvarande period förra året. Det innebär knappt 5,4 miljoner liter lägre förbrukning per dygn.

källa: Örebro kommun