Positiva siffror för universitetet – mer tid och pengar till forskningen

Det går uppåt för Örebro universitet, både för utbildningen och forskningen. Summeringen av 2016 i årsredovisningen visar att forskarna har haft mer pengar, mer tid och publicerat mer än året innan.

– Ett universitet med ambitioner måste både kunna ge utbildningar av mycket hög kvalitet och bedriva framstående forskning. Ny kunskap från god forskning har ett värde i sig och resultaten kan dessutom ofta nyttiggöras i samhället. Tillgång den till allra senaste kunskapen från forskningen är också en förutsättning för att våra studenter skall stå väl rustade inför framtiden, säger rektor Johan Schnürer.

I runda tal en tredjedel av det årliga anslaget på drygt en miljard kronor som Örebro universitet får från staten går till forskning. Förra året ökade summan med 25 miljoner kronor. Det långsiktiga målet för universitetet är att hälften av anslaget går till forskning.

En annan viktig källa är de pengar som forskarna kan söka från olika finansiärer, till exempel Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, Vinnova, KK-stiftelsen eller EU. Även om dessa medel har ökat så har det inte skett i den utsträckning som är planerad. Målet för nästa år, 2018, är 200 miljoner kronor.

– Externa anslag från finansiärer med kvalificerade utvärderingssystem bidrar till att höja kvaliteten på universitetets forskning.Det är därför viktigt att alla forskare och lärare aktivt söker externa medel, säger Johan Schnürer.

Årsredovisningen för 2016 visar att forskningen mätt i helårsarbete gått från 320 till 373 på ett år. Antalet publikationer i sin tur har ökat med 14 procent. Professorerna blev 22 fler under 2016 och är nu sammanlagt 132. De flesta nyrekryteringarna gjordes inom medicin och till Handelshögskolan.

Forskningen som andel av universitetets verksamhet ska fortsätta att växa, bland annat kopplad till de tre fokusområden som rektor Johan Schnürer har valt ut.

– Våra fokusområden och en satsning på forskningsinfrastruktur kommer att få en basfinansiering om minst 250 miljoner fördelat under fem år. Satsningarna finansieras med universitetets egna pengar och målet är att externa finansiärer skall bidra med lika mycket. Detta ger stora möjligheter men ställer också stora krav på våra forskare, säger Johan Schnürer.

Forskarutbildningen har också expanderat. Under 2016 anställdes 47 fler doktorander än året innan och av sammanlagt 439 registrerade avlade 66 sin doktorsexamen. Det ökade antalet nyantagna doktorander var till del resultatet av en särskild satsning på forskarutbildningen under 2016.

Utbildningen växte också för andra året i rad med nära 400 helårsstudenter till 9 177. Ökningen skedde främst som följd av fler platser på lärarutbildningen och sjuksköterskeprogrammen. Under 2016 ökade också antalet som tog sjuksköterskeexamen med 30 procent, till 157. En historisk examenskull var de 41 läkarstudenter som blev klara med sin utbildning till sommaren 2016.

Örebro toppar, tillsammans med Lunds universitet, som tidigare listan över mest sökta utbildningar. På de tre översta platserna finns juristprogrammet, följt av programmen för läkare och socionom.

Den långsiktiga planen för universitetet är att fler studenter, oavsett utbildningsval, ska välja Örebro i första hand. Dessutom har Örebro precis som all annan högre utbildning ett mål om jämnare könsfördelning på utbildningar som antingen domineras av män eller kvinnor, alltså till exempel att få fler män att vilja bli lärare och fler kvinnor att välja datavetenskap.

Krav på jämnare könsfördelning gäller också rekrytering av professorer.Det mål som Örebro universitet fått av regeringen är 51 procent kvinnor per år under 2017 till 2016. Förra året slutade på 38 procent kvinnor.

– Det är viktigt att all kompetens tas tillvara och att vi ger goda förutsättningar för alla våra medarbetare att utveckla sig själva och Örebro universitet, oavsett till exempel kön, etnicitet eller religion,säger Johan Schnürer.

källa: Örebro Universitet

,