Patienterna ger akuten bra betyg – läkarbedömning inom en timme

Patienterna vid länets akutmottagningar anser i stor utsträckning att de bemöts med respekt och värdighet. Även tillgängligheten till akuten får gott omdöme när patienterna får säga sitt. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, senaste nationella patientenkät.

I patientenkäten har de patienter som besökte någon av länets tre akutmottagningar i oktober förra året fått ge betyg på sin vistelse där. I länet, precis som i riket som helhet, är det helhetsintrycket av besöket som får bäst omdöme. I Örebro län svarar 86 procent positivt på frågan i jämförelse med 83 procent för riket.

Gott omdöme får också den respekt och det bemötande som hälso- och sjukvårdspersonalen visar patienterna. Till exempel får den enskilda frågan kopplad till diskrimineringsgrunderna positiva svar i 93 procent av fallen.

– Inom Region Örebro län arbetar vi ständigt med frågor kopplade till en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. Därför är det skönt att höra att våra patienter, de vi är till för, uppskattar det sätt vi bemöter dem på. Oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning ska alla känna att de har vår respekt, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Även den tillgänglighet som akutmottagningarna erbjuder får goda vitsord av patienterna. Hos akutmottagningarna i Örebro län sade sig 59 procent av de svarande ha väntat max en timme på en läkarbedömning.

– Resultatet är lite extra glädjande eftersom vi gjort stora satsningar på våra tre akutmottagningar, som tillsammans säkrar akut vård i hela länet, säger Andreas Svahn.

De patientupplevda väntetiderna skiljer sig därmed från den rapport som Socialstyrelsen släppte i februari, och som talade om långa väntetider på landets akutmottagningar.

Totalt var det sju områden som bedömdes i patientenkäten, och Region Örebro län låg lika eller över riksgenomsnittet inom samtliga områden.

Men det finns områden där så väl Sverige som Region Örebro län har förbättringspotential. Ett sådant område är information och kunskap. Det handlar till exempel om att patienterna önskar tydlig information om väntetider och om hur patienterna prioriteras.

– Vi är tacksamma för att våra patienter tar sig tid att besvara enkäten, och på så sätt hjälper oss i vårt förbättringsarbete. Nu är det upp till oss att ta till oss synpunkterna, och använda oss av materialet för att bli ännu bättre, säger Ingrid Östlund, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Enkäten är en av Sveriges mest omfattande, och den besvarades av 17 000 personer fördelade på alla Sveriges regioner och landsting. I Örebro län besvarade 1 032 patienter enkäten, vilket är 36,9 procent av de tillfrågade. Enkäten genomfördes i oktober 2016 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.