Låg andel kvinnor som är vd i länets bolag

billy-almi

Endast 13 procent är kvinnor på vd-posterna i Örebro läns aktiebolag. Andelen företag med kvinnor på styrelseposter är 38 procent. I jämförelse framstår börsbolagen, där kvoteringsfrågan är ständigt aktuell, som föredömen. Andelen kvinnor har ökat något jämfört med motsvarande undersökning som genomfördes 2013, men förbättringen sker långsamt.

I 13 procent av länets aktiebolag sitter en kvinna som vd. I 38 procent av aktiebolagen med minst två styrelseledamöter återfinns minst en kvinna i styrelsen. Det är en förändring från 2013 då motsvarande andelar var 11 respektive 35 procent. Högst andel kvinnor i styrelser finns inom vård och utbildning och lägst inom industri och tillverkning. Det visar en unik undersökning som Almi Företagspartner gjort om könsfördelningen i svenska aktiebolag med över 5 miljoner kronor i omsättning och över fem anställda, fördelningen i styrelser avser aktiebolag som har två eller fler ordinarie ledamöter.

 Ökningen är blygsam men går åt rätt håll. I Almi har vi arbetat aktivt med att sprida information och bygga nätverk för att ge kvinnor en större plats i näringslivet. Vi ser också att det är inom personalintensiva branscher som växer förhållandevis starkt som kvinnors representation är som högst, säger Billy Bergåker, vd Almi Företagspartner Mälardalen.

Även om ökningen av kvinnors representation i bolagsstyrelser under de fyra åren varit blygsam finns exempel på en snabbare utveckling. Vid en snabbenkät som nyligen genomförts av Almi Värmland bland deltagarna i Almis styrelseutbildning Styrelsekraft visade det sig att de 24 deltagare som svarade på enkäten hade ökat sina styrelseuppdrag med nästan 50 procent, från 65 till 96, efter att de gått programmet.

– Vi har satt fokus på vilken nytta aktivt styrelsearbete ger och vikten av att rekrytera rätt. Vårt aktiva arbete med frågan har gett resultat, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Företagspartner Värmland och initiativtagare till de båda undersökningarna.