Majoritetens skolsatsning: Ökat stöd till elever med hög frånvaro

I förra veckan klubbades flera viktiga satsningar för att höja skolresultaten i skolorna i Örebro. Detta innebär bland annat stora satsningar på att elever som har hög frånvaro i skolan ska få rätt hjälp att komma på fötter igen och att utveckla en Örebromodell för kollegialt lärande.

Under förra veckans sammanträde i Programnämnd Barn och utbildning togs flera viktiga beslut för skolutveckling. Det satsas mycket på att få skolresultaten att fortsätta uppåt, och inom ramen för ”Topp 25 2025” har det nu beslutats om att sätta igång de första av många insatser. Ett handlar om att utveckla arbetssättet kring hur skolor, elever och familjer som har komplicerade problem med långvarig frånvaro och ska få stöd och hur detta ska kunna förebyggas. Verksamheterna som arbetar med detta heter Bryggan och Kompassen. Arbetssätten ska nu utvärderas och stärkas.

– En hög frånvaro påverkar i hög grad hur elevernas klarar sig i skolan. I det fall då problemen är komplicerade och omfattande behöver både elever, familjer och skolan stort stöd. Inom Topp 25 måste vi jobba för att dessa elever ska få samma möjligheter att klara skolan som sina klasskamrater, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

Utifrån forskning som redan är gjord och kunskaper om hur det ser ut i Örebro kommun ska det också tas fram en Örebromodell för kollegialt lärande. Syftet är att tydliggöra hur lärarna i kommunen kan dra nytta av varandras kunskaper på ett så bra sätt som möjligt för att ge tydliga effekter på elevernas lärande och resultat. Det kan till exempel handla om vilket som är de bästa sättet att lära ut på samt hur en skolledning och lärarna på bästa sätt kan möta utmaningar i det vardagliga arbetet på den egna skolan.

– Lärarnas kompetens och förmågor spelar en central roll för vad eleverna faktiskt lär sig. Det som händer i klassrummet är mycket viktigt. Många skolor vill jobba mer med kollegialt lärande och nu startar vi ett arbete i samarbete med universitetet för att ta fram verktygen, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i Programnämnd Barn och utbildning.

Inom ramen för Topp 25 2025 avsätter nämnden även pengar till att stärka arbetet kring de elever som behöver extra anpassningar, särskilt stöd och tilläggsbelopp. Det är i dagsläget ibland svårt för enskilda vårdnadshavare och skolor att veta vilka regler det är som egentligen gäller och vilka rättigheter eleverna har. Genom att kunskaperna kring detta nu ska stärkas kommer elevernas rätt till tidigt stöd och omfattning att klargöras.

– Alla elever har rätt att få det stöd som de behöver. I Topp 25 ska det göras insatser både för de allra yngsta förskolebarnen och gymnasieeleverna, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot.

,