Här är årets stora vägarbeten i Örebro

Under 2017 kommer 15 större vägarbeten med trafikavstängningar att genomföras i Örebro. För att minimera störningar för trafikanterna och samordna det interna arbetet har kommunen startat en samordningsgrupp.

För att minimera störningar för trafikanter i samband med avstängningar av gator, gångvägar och cykelvägar i Örebro, startade kommunen en samordningsgrupp hösten 2016.

– Vi försöker att samordna vägarbeten och trafikavstängningar så att störningarna blir så små som möjligt. Till exempel är planerna på att bygga om Skebäcksbron framflyttade till 2018 för att inte krocka med ombyggnationen av Trädgårdsgatan och Rudbecksgatan, säger Tommy Karlqvist, verksamhetschef på Park och gata.

Det projekt som kommer att påverka trafikanterna mest under 2017 är rivningen av Glommanbron. Bron kommer att vara avstängd från sommaren 2017 till våren 2018, då den nya bron står klar.

Under 2017 planerar vi att introducera en karta på webben som kommer att visa alla planerade avstängningar. Aktuell information om vägarbeten och trafikavstängningar läggs upp på orebro.se/gata i samband med att projekten startar.

Lista över de 15 största vägarbetena 2017
Kartan visar de vägarbeten som kommer påverka trafiken mest under 2017. Utöver dessa tillkommer eventuella akuta åtgärder och flera mindre projekt som inte påverkar trafiken i lika stor utsträckning eller endast pågår under en kortare period.

1. Hedgatan
En ny gång- och cykeltunnel byggs under Hedgatan, mellan Eurostop och City Gross. Ny busshållplats på Eurostopsidan. Trafiken leds på en tillfällig väg förbi arbetsområdet.
Tidsplan: februari 2017–2018
Ansvariga: Park och gata, Örebro kommun

2. Östra Bangatan
Anläggning av elkabel efter att Trädgårdsgatan öppnat. Gång- och biltrafiken påverkas genom att gångbanan och ett körfält etappvis kommer att stängas av mellan Järntorgsgatan och Fredsgatan.
Tidsplan: november 2017
Ansvariga: EON Elnät

3. Nygatan
Anläggning av fjärrkyla. Åtgärden ska genomföras etappvis i korsningen med Kungsgatan. Gångtrafikanter, cyklister och varutransporter påverkas.
Tidsplan: mars–april 2017
Ansvariga: EON Värme

4 och 5. Trädgårdsgatan och Alnängsgatan
Trädgårdsgatan och Alnängsgatan byggs om till stadsgator. Trafiken leds om periodvis.
Tidsplan: mars–oktober 2017
Ansvariga: Park och gata, Örebro kommun

6. Rudbecksgatan
Rudbecksgatan byggs om. Det blir nya parkeringsplatser, busshållplatser och en trädallé. Biltrafiken leds om under byggtiden.
Tidsplan: april–september 2017
Ansvariga: Park och gata, Örebro kommun

7. Tingslagsgatan
Ombyggnation med bland annat nya in- och utfarter, för att anpassa Tingslagsgatan till en nybyggd fastighet. På östra sidan av gatan anläggs ett mindre antal parkeringsplatser och grönytor med planterade träd. Biltrafiken leds om under byggtiden.
Tidsplan: september 2017– januari 2018
Ansvarig: Park och gata, Örebro Kommun.

8. Universitetsallén
Gång- och cykelbanan byggs om för att bli ett huvudcykelstråk. Vägarbetet påverkar gående och cyklister, men biltrafiken påverkas inte.
Tidsplan: start september 2017
Ansvariga: Park och gata, Örebro kommun

9. Universitetsallén
Anläggning av fjärrkyla. Gång- och cykeltrafiken leds om periodvis.
Tidsplan: våren–hösten 2017
Ansvariga: EON Värme

10. Hemmansvägen
Spill- och dricksvattenledningarna läggs om, och en ny dagvattenledning tillkommer. Biltrafiken leds om under byggtiden.
Tidsplan: mars–maj 2017
Ansvariga: VA, Örebro kommun

11. Landstormsvägen och Studievägen
En ny väg ska byggas som kopplar ihop Landstormsvägen och Studievägen. Lekplatsen flyttas då 50 m till böjen av gång- och cykelbanan.
Tidsplan: sommaren–hösten 2017
Ansvariga: Park och gata, Örebro kommun

12. Karlsdalsallén
Gatan, gång- och cykelbanor, grönytor och parkeringar byggs färdigt. Trafiken leds om periodvis.
Tidsplan: april 2017–2018
Ansvariga: Park och gata, Örebro kommun

13. Stenbackevägen
Ombyggnation av Stenbackevägen och VA-arbeten. Trafiken leds om periodvis.
Tidsplan: mars–november 2017
Ansvariga: Park och gata, och VA, Örebro kommun

14. Mosåsvägen och Brunnsvägen
Gatan byggs om med en ny passage. Begränsad framkomlighet under byggtiden.
Tidsplan: våren–juli 2017
Ansvariga: Park och gata, Örebro kommun

15. Glommanbron
Den gamla bron ska rivas, därefter kommer en ny bro att byggas. Biltrafiken leds om under byggtiden. Cykeltrafiken leds om tillfälligt i perioder.
Tidsplan: 17 juli 2017–april 2018
Ansvariga: Trafikverket

,