Satsar för att snabbare hitta och laga vattenläckor – 73 mil ledning att hålla koll på

Inom Vatten och avlopp på Örebro kommun arbetar Ledningsnät kontinuerligt med läcksökning och investerar nu även i utrustning för att underlätta och effektivisera det arbetet.

Inom Örebro kommun har vi 72,8 mil dricksvattenledningar. Det är ofrånkomligt att det ibland uppstår läckor på ledningarna, i form av rörbrott, fräthål eller sprickor. Läckorna kan bero på t.ex. tjäle, förändrade grundvattennivåer eller olika markförhållanden.

Då vi för närvarande har låga vattennivåer i regionen har vi på Örebro kommun fått frågor om hur vi arbetar med att förhindra vattenläckor, som naturligtvis medför att vatten går till spillo.

– Vi åtgärdar alltid läckor så fort de upptäcks. Dessutom sker en övervakning av nätet för att snabbt upptäcka förändringar i flödet, vilket kan vara ett tecken på en läcka. På så sätt kan vi snabbare lokalisera läckor och den drabbade ledningen kan stängas av, för att förhindra att mer vatten läcker ut, berättar Monica Engström, enhetschef på VA ledningsnät på Örebro kommun.

– Vår personal är även alltid uppmärksamma på eventuella ökade flöden i brunnar när vi jobbar med andra ledningsarbeten. Vi arbetar också strukturerat med tekniska lösningar för att tidigt kunna upptäcka avvikelser, säger Monica Engström.

Vår servicegaranti säger att du som kund ska ha tillgång till vatten inom tre timmar, och vatten i kranen inom 24 timmar, vid vattenläcka inom ett område där vi ansvarar för vatten och avlopp. Den servicegarantin lever vi upp till – och dessutom går det oftast snabbare än så.

Ett exempel är den läcka som uppstod i Örnsro i början av februari. När larmet om ett onormalt flöde kom in, så åkte Ledningsnäts personal som hade beredskap ut till platsen. Så fort vi hade lokaliserat läckan stängdes ledningen av och ett par timmar senare var den lagad. Under den tiden rann 396 kubikmeter vatten ut, vilket motsvarar 1,2 procent av en dygnsförbrukning för hela Örebro kommun. Under januari–februari har det varit tre lite större läckor förutom den i Örnsro, vilket är normalt antal för en stad av vår storlek.

Under kommande år investerar Vatten och avlopp i fler flödesmätare, vilket underlättar arbetet med att snabbt upptäcka läckor.

– Det innebär också att vi kommer att kunna sektionera ledningsnätet i mindre områden på ett enklare och effektivare sätt i framtiden och då få en bättre kontroll av ledningsnätet, säger Monica Engström.

,