Regionen har tagit fram strategi för ökad tillväxt och fler jobb

För att öka konkurrenskraften samt skapa fler jobb i hela länet har nämnden för regional tillväxt i Region Örebro län beslutat om en innovationsstrategi. Innovationsstrategin syftar till att göra regionen mer konkurrenskraftig i den globala ekonomin.

– Dagens globaliserade samhälle ställer höga krav på en regions innovations- och omställningsförmåga. Det gäller att hitta de områden där regionen kan utveckla verklig konkurrenskraft. På så sätt kan vi långsiktigt attrahera kompetens och skapa nya företag och nya arbetstillfällen. Det är avgörande för att bygga vår framtida gemensamma välfärd, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt.

Region Örebro län har arbetat fram en innovationsstrategi som syftar till att skapa förutsättningar för en positiv näringslivs- och samhällsutveckling, med ett tydligt samspel mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor.

Region Örebro län arbetar ständigt tillsammans med centrala aktörer för att Örebroregionen ska kunna erbjuda goda villkor för företagande och entreprenörskap. Som stöd i detta arbete finns inom kort den regionala innovationsstrategi som nämnden för regional tillväxt vid dagens sammanträde föreslog regionstyrelsen att godkänna vid dess möte den 29 mars.

I innovationsstrategin lyfts regionens potential och kunskapsmässiga fördelar fram. Fokus ligger på två prioriterade områden där unika möjligheter har identifierats. Det ena området är autonoma, digitaliserade och intelligenta produktionssystem. Inom det ryms bland annat logistiksystem och industriella produktionssystem.

Det andra området är livsmedel i skärningen mellan hållbarhet, hälsa, miljö och måltid. Det handlar om offentliga måltider inom hälso- och sjukvård, skola och äldreomsorg där ett innovativt tänkande kan bidra till att skapa mer hållbar och hälsoriktig mat för unga och äldre. Ett annat område är den industriella livsmedels- och dryckesproduktionen.

– I Sverige behöver vi bli mer innovativa för att möta de globala samhällsutmaningarna, öka konkurrenskraften, men även för att förnya och förbättra framtidens välfärds- och samhällstjänster. För detta krävs ett innovationsklimat som ger bästa möjliga förutsättningar för individer, företag, offentlig verksamhet och civilsamhällets organisationer att vara innovativa, fortsätter Irén Lejegren.

– Vi är övertygade om att de prioriteringar vi valt ut kan stötta Örebroregionens unika möjligheter att skapa framtidens kunskapsintensiva industriföretag, nästa generations vård- och omsorgslösningar och hållbara livsmedel. Det kommer att driva regional tillväxt och bidra till att stärka vår gemensamma attraktionskraft som expansiv region i Europas kunskapsmässiga framkant, säger Irén Lejegren.

Innovationsstrategin i korthet

I korthet kan sägas att innovationsstrategin bland annat ska:

  • öka flödet av idéer som leder till innovationer
  • ge fler kunskapsintensiva företag, och utveckla nya branscher
  • öka kunskapsutvecklingen inom prioriterade områden
  • öka kapitalflöden mot prioriterade områden
  • öka konkurrenskraften och attraktiviteten för Örebroregionen