Kd: “En förskola i utveckling”

Sedan januari 2015 har Örebro kommun en renodlad Förskolenämnd. Förskolan, med sina drygt 130 förskolor och ca 7000 barn i verksamheten, förtjänar verkligen sitt eget forum och sin egen nämnd. Tidigare ingick förskolan i fem geografiska skolnämnder, vilket medförde att förskolefrågorna ofta skymdes av grundskolans mer mål- och resultatstyrda arbete. Jag, som ordförande, brukar säga att tidigare hade förskolan endast chans att komma på politikens bord om den sprang läck, brann ner eller vid annan extraordinär händelse. Så är det inte längre.

Förskolenämnden arbetar mot tydliga mål med siktet inställd på en mer jämlik och jämställd förskola. Redan efter två år har vi rönt både framgång, resultat och förmått sätta förskolan på sin rättmätiga plats inom skolområdet. Förskolan syns äntligen! Vad har då hänt under de drygt två år vi varit med och styrt i kommunledning?

Arbetet med ”Giftfri förskola” inleddes vt 2015, endast 3 månader efter att nämnden inrättats. Ett seminarium förförskolechefer i mars 2015 blev startskottet för ett intensivt arbete som under hösten 2016 innebar att Förskolenämnden avsatte 1,3 miljoner kronor för att påskynda arbetet med att byta ut farliga och giftiga material i våra förskolor. Att giftreducera förskolan har engagerar både oss politiker, chefer, personal och föräldrar. Vi är därför stolta, men föga förvånade, att en av våra förskolor också fick 2016 års interna miljöpris i Örebro kommun.

Parallellt med ”Giftfri förskola” inleddes också ett arbete med att göra förskolan kostnadsfri (utöver den statligt reglerade månadsavgiften). Att ta bort dolda kostnader i förskolan är helt i linje med hur kommunen arbetar med att motverka barnfattigdom samt förskolans uppdrag att kompensera för barns ojämlika uppväxtvillkor. Vi lutade oss också såväl mot Barnkonventionen som Rädda Barnens rapport om barnfattigdom. Vi tog också del av den rapport som utgick från intervjuer med barn i Örebro kommun, där barnens beskrivningar av knappa ekonomiska förhållanden blev en dyster läsning, som skildrade en mörk verklighetsbild för många av våra barn. ”Kostnadsfri förskola” blev en realitet i Örebro hösten 2016. Förskolenämnden även tog sitt ansvar genom att fråga samtliga förskolor vad de behövde för att kunna efterleva beslutet om att utjämna barnens olika villkor. Det ledde till att nämnden enhälligt beslutade att godkänna samtliga förskolors totala äskande om medel om totalt drygt 1,2 miljoner kronor för att kunna köpa in material såsom; pulkor, hjälmar, skridskor, ryggsäckar, utklädningskläder, luciakläder etc. Alla förskolor fick det de ansåg sig behöva.

Förskolan har ett dubbelt uppdrag – både omsorg och lärande. Ingen förälder ska behöva tacka nej till arbete eller studier på grund av avsaknad av barnomsorg. Vi har idag omsorg under dygnets alla timmar – även nattverksamhet som inte är en lagstadgad omsorgsform. Vi klarar garantin att ge en förskoleplats inom 4 månader. Till detta skall tilläggas att vi dessutom lyckats minska barngruppernas storlek från ca 17 till drygt 15 barn per barngrupp sedan Förskolenämnden inledde sitt arbete 2015. Detta i en kommun som växer med flera tusen innevånare per år, i en tid då omfattningen av utbyggnaden av förskolan inte skådats sedan 1960-talet. Utmaningarna i en växande kommun är många, men vi har god planering och fortsätter hålla en hög utbyggnadstakt för att möta framtida behov. Även om vi har kommit långt i kampen för att minska barngruppernas storlek, slutar inte vårt arbete här. Vi fortsätter vårt gemensamma goda arbete att skapa så god arbets- och pedagogisk miljö för våra minsta medborgare, likväl för våra fantastiska pedagoger och alla annan förskolepersonal.

Framgångsfaktorerna för att lyckas är flera. Det räcker inte med en engagerad ordförande, sanningen är snarare att det inte räcker långt alls. Det krävs precis det vi faktiskt har; en engagerad nämnd med ett tydligt barnperspektiv. En nämnd som törs ta beslut som är långsiktiga och hållbara. En nämnd där samarbete och diskussion är ledord. En nämnd där vi både vågar fråga, ifrågasätta och vrida på frågor både en och två gånger. Min ambition som ordförande har varit att skapa ett sådant arbetsklimat. Det finns säkert delade meningar om graden av att ha lyckats med dessa strävanden, men utan höga demokratiska ambitioner hade inget av ovanstående kunnat genomföras.

Vi är stolta över att få vara delaktiga i arbetet som rör dem allra minsta Örebroarna. Det är dem vi har för ögonen i alla beslut och diskussioner. Barn har också rättigheter – mänskliga rättigheter!

Marie Magnusson (KD) Ordförande Förskolenämnden

 

Linda Makris (KD) Ledamot Förskolenämnden

 

Rasmus Lundin (KD) Ersättare Förskolenämnden