Så skapas förutsättningar för förbättrad kommunikation och fler bostäder

Nu tar regeringen nästa steg mot en ny nationell infrastrukturplan och Mälardalsrådet ser positivt på förutsättningar för fler tåg och bostäder i Stockholm-Mälarregionen.

På fredagen presenterade infrastrukturminister Anna Johansson direktiv till nationell åtgärdsplanering, nästa steg i regeringens infrastrukturplanering. Under perioden 2018-2029 satsas 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder kronor mer än nu gällande plan. Inriktningen av satsningarna sker mot drift och underhåll.

– Varje år kostar förseningar 6 miljarder kronor bara i Stockholms län. Att satsa på underhållet är därför en nödvändig prioritering vi lyfter i “En Bättre Sits Storregional systemanalys” som sju län står bakom, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Vid prioriteringen av vilka satsningar som ska göras och var dessa koncentreras ska förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen.

– Att koppla bostadsbyggande till infrastruktursatsningar är positivt för Stockholm-Mälarregionen. Exempelvis längs stråk som Stockholm-Uppsala där potentialen till 100 000 nya bostäder finns, behöver vi utöka kapaciteten, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Regeringen tydliggör byggandet av Ostlänken i direktiven till nationell infrastrukturplan. Även om Ostlänken redan är beslutad poängteras att höghastighetsbanan mellan Järna-Linköping ska byggstartas under planperioden.

– Det är positivt att Ostlänken tydligt prioriteras i direktiven till Trafikverket. Ostlänken är en viktig beslutad investering och vi konstaterar att regeringens linje i denna fråga ligger fast, säger Maria Nimvik Stern.

Fakta – En Bättre Sits:

De sju länen som står bakom En Bättre Sits är Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro, Östergötland och Gotland. Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits-samarbetet.

En Bättre Sits storregional systemanalys syftar till att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen. Systemanalysen lyfter fram följande prioriteringar för de närmaste åren:

  • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala.
  • Ökad kapacitet på Mälarbanan och på Svealandsbanan.
  • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att en större andel gods ska kunna transporteras på järnväg.
  • Kapacitetsförbättring vid väg E4 och E18, för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
,