Får forskarpengar från Kamprad för eget cancerprov

Kan egenprovtagning öka upptäckt av livmoderhalscancer? Det vill forskare från Region Örebro län undersöka genom att utvärdera egenprovtagning för kvinnor mellan 60-69 år med stöd från Familjen Kamprads stiftelse. De vill studera om provtagningen ger lika säkra resultat som de prover som är utförda av barnmorska.

Årligen lämnar 545 000 kvinnor ett prov för screening mot livmoderhalscancer. Provtagningen görs idag av barnmorskor på vårdcentraler.

– Vi är glada och stolta över att vi genom beviljat anslag från Familjen Kamprads stiftelse får möjlighet att genomföra den här studien. Vi hoppas att kvinnorna i Örebro län vill delta och därigenom vara med och hjälpa oss att förbättra screeningen för livmoderhalscancer, säger Gabriella Lillsunde-Larsson, projektledare och forskare vid Region Örebro län.
Forskningen ska utvärdera provtagningens roll vid test för förekomst av humant papillomvirus (HPV), som idag är det test som används i screeningen av livmoderhalscancer hos kvinnor som är över 30 år.Det här är en viktig studie av två skäl, där det ena är egenprovtagning istället för provtagning av en barnmorska vilket innebär att kvinnor kan ta sina test i hemmet istället för att uppsöka vården. Det andra skälet är att stora personalresurser kan användas på ett mer effektivt sätt när barnmorskor inte behöver ta lika många prover som tidigare.

– Vår förhoppning är att fler kvinnor då kommer att delta i screeningen, vilket innebär att vi kommer att kunna förebygga fler fall av livmoderhalscancer, säger Gisela Helenius projektledare och forskare vid Region Örebro län.
I studien kommer kvinnor mellan 60 och 69 år bjudas in. Kvinnorna i studien kommer dels att få ett prov taget av en barnmorska, och dels genomföra egenprovtagning.

Det är viktigt att säkerställa att ett byte av provtagningsmetod fungerar även för äldre kvinnor, då provtagningsförutsättningarna förändras med kvinnans ålder. Om egenprovtagning i åldersgruppen över 60 år kan visas vara minst lika bra som professionell provtagning kan självtestning införas för fler åldersgrupper.

Information och kommunikation är centrala delar i en välfungerande screeningverksamhet med högt deltagande. Olika grupper av kvinnor kommer att få beskriva vilka faktorer som påverkar acceptans och deltagande i självtestning.

– Utifrån resultatet kommer en enkätstudie genomföras till samtliga kvinnor med fokus på information och kommunikation om självtestning. Resultatet kan användas som underlag för att utveckla en informationsmodell och kommunikationsstrategi som är i enlighet med kvinnornas behov och önskan, säger Karin Blomberg, docent vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Forskningsgruppen leds av Mats G Karlsson, överläkare och adjungerad professor. Gabriella Lillsunde Larsson och Gisela Helenius leder det tvärvetenskapliga teamet i rollen som projektledare. Projektet utgår från Region Örebro län och flera verksamheter inom hälso- och sjukvården är delaktiga.