Så ska vi ta oss fram i Örebro – dialog om framtidens resvanor

trafik-framtid-resvanor

Örebro kommun startar nu arbetet för att ta fram en ny handlingsplan för ändrade resvanor. Handlingsplanen ska bidra till att målen som togs i Trafikprogrammet 2014 uppnås. Syftet med Trafikprogrammet är att påbörja arbetet för en mer klimatsmart trafikplanering och få en ännu större del av örebroarna att resa mer miljövänligt.

I oktober 2014 ställde sig nästan hela Kommunfullmäktige bakom ett Trafikprogram som exempelvis slår fast att ”av det totala antalet resor i Örebro kommun ska andelen gång, cykel och kollektivtrafik utgöra 60 procent år 2020”, andelen var 44 procent år 2011. Nu ska kommunen ta fram en handlingsplan för hur målen i trafikprogrammet ska uppnås och majoriteten i programnämnd Samhällsbyggnad bjuder in oppositionen – och örebroarna – i arbetet.

– Klimatomställningen innebär tuffa beslut och vi vill därför bjuda in oppositionen att ge förslag. Miljöarbetet blir bättre om en bred majoritet står bakom handlingsplanen. Om vi i ett tidigt skede får inspel på hur handlingsplanen ska se ut får vi helt enkelt en bättre handlingsplan, säger Björn Sundin (S), ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad.

I diskussionerna inför att programnämnd Samhällsbyggnad skulle anta verksamhetsplanen för 2017 bjöds övriga partier i nämnden in för att förslag i oppositionspartiernas alternativbudgetar och liknande skulle kunna tas till vara bättre. Nu tas ett steg till och oppositionen inbjuds att komma med genomförandeförslag för hur vi ska uppnå målen i Trafikprogrammet och hur handlingsplanen ska se ut.

-Vi måste ta klimatpolitiken ett steg längre och säkerställa att de barn och ungdomar vi har idag kommer fortsätta att resa hållbart när de är vuxna. Det kräver att alla politiker hjälps åt och skapar förutsättningar för att barn och ungdomar ska kunna cykla säkert och enkelt, säger Hannah Ljung (C) 1:a vice ordförande programnämnd Samhällsbyggnad.

Det är av största vikt att vi klarar omställningen från vårt sätt att transportera oss idag till ett mer hållbart sätt. Politiken har ett ansvar för att ge örebroarna förutsättningarna att kunna välja bort bilen genom bra kollektiv trafik och trygga gång- och cykelbanor.

-Vi vill gärna ha in synpunkter från örebroarna med. Dialog är viktigt och vi vill gärna veta vart människor vill att vi gör om trafiken eller bygger cykelbanor, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot i programnämnd Samhällsbyggnad.

Syftet med att skapa en bred majoritet för handlingsplanen är att säkerställa att den efterföljs oavsett vilka som sitter i majoritet. Om vi ska klara av att bidra till att Örebro växer på ett hållbart sätt måste fler vara delaktiga i arbetet, såväl politiker som örebroare.

källa: Örebro kommun

,