På fredag invigs Baronbackarnas kulturcentrum – klart med ny plan för biblioteken

Fredag 21 april är det dags för nyinvigning av Baronbackarnas kultur- och fritidscenter, 52:an, och nyöppning av Baronbackarnas bibliotek, nu även med Seriebiblioteket. Firandet startar klockan 10.00.

Vid tisdagens kommunstyrelsesammanträde antogs en ny biblioteksplan som anger inriktningen för bibliotekens arbete under de kommande åren. Biblioteksplanen ger närmare besked om de kommunala biblioteksverksamheternas inriktning, omfattning och samverkan. Vidare syftar planen till att öka medborgarnas och allmänhetens insyn i biblioteksverksamheten och ge både nulägesbeskrivningar och strategier inför framtiden.

– Planen är ett verktyg för att styra biblioteksutvecklingen i en tid när Örebro växer snabbt och behoven av och förväntningarna på kommunens verksamhet ökar. Den tar ett helhetsgrepp kring biblioteksverksamheten i Örebro kommun. Det är viktigt att biblioteken utvecklas med sin samtid och hittar nya sätt att nå ut till fler, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kärnan i kommunens biblioteksverksamhet ska vara tillgänglighet. Tillgänglighet ska känneteckna både den fysiska och den virtuella miljön. Den virtuella biblioteksverksamheten ska präglas av användarvänlighet. Den fysiska biblioteksverksamheterna ska ha funktionella lokaler som är anpassade för alla.

– Folkbiblioteken är idag kommunens mest besökta offentliga rum och har stort förtroende bland allmänheten. Därför är det viktigt att inför planeringen av ett nytt kulturkvarter som även ska inhysa stadsbibliotek, tänka nytt med lokaler som är välkomnande och tillgängliga för alla, säger Lennart Bondeson (KD).

Biblioteksverksamheterna i Örebro bygger en stor del av sin verksamhet på samverkan med andra aktörer. Samverkan sker såväl inom kommunen och den egna förvaltningen som med andra aktörer. Samverkan ska ske med bland annat Örebro Universitet, Region Örebro län, föreningar och andra bibliotek så att biblioteksresurserna tas tillvara på bästa sätt.

– När bibliotek, skola, föreningar och andra aktörer samarbetar bidrar det till både ökad service, utveckling och kvalitet. Det bidrar även till ökad tillgänglighet till biblioteksverksamheterna för allmänheten och biblioteksanvändarna i både staden och landsbygden, säger Per-Åke Sörman (C).