Örebro kommun stärker arbetet för barns rättigheter – tar fram en plan

barnkonvention

Örebro kommun förbereder sig inför att Barnkonventionen (FN:s konvention om barns rättigheter) blir svensk lag 1 januari 2018. Barnkonventionen slår fast att barn är individer med egna rättigheter. För att förbereda inför den förmodade lagstiftningsförändringen ska en handlingsplan för barns rättigheter tas fram. Utgångspunkten i arbetet är att stärka och sprida kunskap om vad barnkonventionen som ny lag innebär för Örebro kommuns verksamheter och hur kommunens verksamheter bör anpassas utifrån lagförändringen. Vid sitt möte idag, 18 april, fattade kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslut om att sätta igång arbetet med att ta fram en handlingsplan för barnets rättigheter. Målet är att handlingsplanen skall vara färdig vårvintern 2018.

– Barns rättigheter är ett jätteviktigt område att arbeta med. Jag är glad att vi genom detta beslut säkerställer att Örebro kommun ligger i framkant i arbetet med att implementera den nya lagen. För Örebros barn och unga är detta en viktig seger, säger Lennart Bondeson (KD) ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.

Örebro kommun arbetar kontinuerligt med barnets rättigheter. Arbetet är en viktig del för ett socialt hållbart samhälle och till strategiområdena människors egenmakt samt barn och ungas behov. Handlingsplanen som nu ska tas fram förstärker det arbetet ytterligare.

– Arbetet med barns rättigheter är viktigt och därför är det självklart att denna handlingsplan knyter an till många styrdokument inom Örebro kommun. Barn i Örebro ska ha en trygg uppväxt med bra skola och roliga fritidsaktiviteter, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Som underlag inför skrivandet av handlingsplanen kommer en temarapport om hur det är att vara barn i Örebro kommun tas fram. Den ska bland annat följa upp kommunens handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll från 2013.

– Det är viktigt att vi har en uppdaterad bild av nuläget när vi arbetar med barnets rättigheter så att vi säkerställer att vi sätter in resurser där de behövs som bäst. En temarapport om hur det är att vara barn i Örebro kommun kommer vara en bra grund. Alla barn, i hela kommunen, ska ha hopp inför framtiden och känna sig trygga, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd.

,