Debatt på museet om hotade dammar – naturvård ställs mot kulturarv

Flera dammar i Örebro län riskerar att rivas. Både kulturmiljöer och mindre vattenkraftverk hotas. Örebro läns museum och Örebro läns hembygdsförbund bjuder in till samtalskväll den 4 maj under rubriken “Biologisk mångfald och ett levande kulturarv”, där representanter från både kulturarvssidan och naturvården får komma till tals.

Naturvården menar att dammarna måste rivas för att bland annat underlätta vandringen för fisk och för flodpärlmusslans överlevnad. Kritikerna vill bevara dammarna för att de utgör en omistlig del av lokala kulturmiljöer. Många av dammarna är flera hundra år gamla och utgör en del av länets förindustriella epok. Ett aktuellt exempel är dammen vid Järle kvarn som museet och hembygdsförbundet tog upp i ett debattinlägg i januari i år. I Örebro län finns ca 550 dammar som, liksom dammen vid Järle, riskerar att rivas.

Örebro läns museum och Örebro läns hembygdsförbund vill skapa ett konstruktivt och öppet samtal kring problematiken. Därför arrangeras en samtals- och informationskväll angående dammar och återställande av vattendragen den 4 maj kl 18.00 på Örebro läns museum. Medverkar gör representanter från både kulturvården och naturvården.

medverkande:

Maria Waldebrink, antikvarie och arkeolog, Länsstyrelsen Örebro
Peder Eriksson, enhetschef för vatten och natur, Länsstyrelsen Örebro
Michael Lehorst, kulturmiljöstrateg,
Sveriges Hembygdsförbund
Urban Pettersson, konsulent som inventerat vattendrag i Örebro och Sörmlands län
Birgitta Johansen, museichef,
Örebro läns museum

Moderator:
Birgitta Elfström, bebyggelseantikvarie.

Seminariet kräver föranmälan.

,