Ny förskola byggs vid Österplan – plats för 72 barn

I dag fattar Programnämnd Barn och utbildning beslut om en ny förskola på Österplan. Förskolan kommer att ligga i botten av ett av de bostadshus som ska uppföras i området och kommer inrymma fyra avdelningar med plats för totalt cirka 72 barn. Förskolan kommer enligt plan vara färdig våren 2020.

Bostadsbyggnationen ner mot universitetet i östra Örebro har pågått under några år, och behovet av förskoleplatser i området har ökat. Nu när även Österplan bebyggs kommer det finnas ytterligare behov.

– Vi bedömer att det kommer behövas 20-25 nya förskoleavdelningar fram till år 2025. Det är glädjande att kunna fatta beslut om dessa fyra avdelningar på Österplan. Med den takt vi har i byggandet nu kan vi hålla både köer till förskoleplats och barngruppernas storlek nere, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

– Området består idag av industrilokaler, men kommer snart att bestå av både bostäder och stora parkområden. Jag tror att det kommer bli ett trevligt område att bedriva förskola i, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i Programnämnd Barn och utbildning.

– Förskolan kommer att uppföras i två plan och med eget tillagningskök. Utemiljön kommer att formas utifrån kommunens arbete med Gröna förskole- och skolgårdar. Det är viktigt att barnen får väl genomtänkta och stimulerande gårdar att leka på även inne i stan, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot.

Förskolan kommer att byggas av BJC Group, och kommunen kommer att hyra lokalerna.