Sveriges Byggindustrier: “Ljus framtid för byggjobben”

Sverige står inför en rad utmaningar som har en direkt påverkan på Sveriges bostadsmarknad. Befolkningen ökar, allt fler människor väljer att söka en fristad i Sverige samtidigt råder det en alarmerande trångboddhet i flera städer. Att bostadsbyggandet måste öka råder det ingen tvekan om. Sveriges Byggindustrier gick därför in i årets avtalsförhandlingar med målsättningen att trygga jobben, skapa än mer ordning och reda, öka bostadsbyggandet samt att få fler att välja att arbeta i bygg- och anläggningssektorn. Det är därför glädjande att vi har nått en överenskommelse med vår motpart Byggnadsarbetareförbundet utan att uppleva förra årets omfattande och kostsamma byggstrejk.

Det nya byggavtalet har träffats inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över tre år. Att avtalet gäller under tre år – 30 april 2020 – ger oss möjlighet att tillsammans i lugn och ro utveckla branschen. Därför har ett antal arbetsgrupper tillsatts kring exempelvis lönebestämmelser, ordning och reda samt kring den nya dataskyddsförordningen. Vi har också valt att förlänga ett antal arbetsgrupper som tillsatts sedan tidigare, bland annat arbetsgrupperna kring jämställdhet, integration och mångfald.

En stor seger för byggbranschen är att vi nu kommit överens om en yrkesintroduktion samt en ny praktikanställning för att underlätta för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden att få anställning i byggbranschen. Det är dels ett sätt för branschen att ta ett större samhällsansvar samtidigt som det är viktigt för branschens överlevnad att fler väljer att arbeta inom bygg. Våra beräkningar visar att om vi överhuvudtaget ska kunna täcka kommande åldersavgångar så behöver vi tusentals fler byggnadsarbetare. Det är därför viktigt för oss att bredda möjligheten för fler att få en anställning hos våra medlemsföretag. Vi gör detta samtidigt som vi tar ansvar för nyanlända, långtidsarbetslösa samt unga som vill börja jobba i vår bransch.

Diskussionen kring ett flexiblare byggavtal har förts under en längre tid. Med ett avtal som är enklare och mer flexibelt klarar våra medlemsföretag den ökande internationella konkurrensen. Vi har även träffat en överenskommelse där företagen får större frihet att förlägga arbetstider. Därmed minskar vi skillnaden mellan våra medlemsföretag och de som väljer att stå utanför kollektivavtalen. I slutändan handlar det om att våra medlemsföretag ska ha samma möjlighet att konkurrera på lika villkor som andra företag.

Årets avtalsrörelse har förts i god samförståndsanda där fokus legat på framtidens byggbransch. Det är avgörande för att undvika en framtida bostadskris.

Mats Åkerlind, tillförordnad Vd Sveriges Byggindustrier

,