Kostnaden för inhyrd vårdpersonal ökade – “vår strävan är att ha egna medarbetare”

Arbetet med att minska beroendet av inhyrd personal i vården fortsätter såväl nationellt som regionalt. Målet är att samtliga regioner och landsting senast den 1 januari 2019 ska bli oberoende av inhyrd personal. Under första kvartalet i år har dock kostnaderna för inhyrd personal ökat något, med cirka fem miljoner kronor jämfört med första kvartalet förra året. Kostnaden var 33 miljoner kronor för kvartalet, vilket är en ökning med 17,9 procent. Genomsnittlig ökning i landet är 21,5 procent.

– Det är naturligtvis inte den utveckling vi vill se, säger Maria Åkesson, HR-direktör Region Örebro län. I det läge vi befinner oss i gör inhyrda läkare ett nödvändigt arbete för att säkra patientkvaliteten. Så är det hos oss och i hela övriga landet. Men vår strävan är att ha egna medarbetare. Det skapar kontinuitet för patienterna som bidrar till en tryggare vård med högre kvalitet, och dessutom lägre kostnader. Vi arbetar nu vidare med såväl en nationell som en lokal handlingsplan med en rad insatser.

Låg andel hyrpersonal i Region Örebro län

Kostnaderna för inhyrd personal, i förhållande till kostnaden för egen personal, motsvarar i Region Örebro län tre procent. I jämförelse med övriga landsting och regioner är den andelen bland den lägsta i landet. Region Örebro län är också ett av ett fåtal landsting och regioner som inte hyr in sjuksköterskor.

Drop-in, stafettläkare och kompetensväxling på vårdcentralerna

Kostnaderna för inhyrda läkare var under första kvartalet i år 33 miljoner kronor. Störst är kostnaderna inom primärvården. På vårdcentralerna pågår nu ett antal olika lösningar med till exempel drop-in-mottagningar, kompetensväxling för att minska beroende av läkare, sjukhusläkare som tjänstgör på vårdcentraler i ett ”stafettsystem” samt extra ersättning för läkare som stannar kvar efter 65 år. Dessutom har det under flera år satsats på ST-läkare inom allmänmedicin, vilket innebär att ett relativt stort antal nya läkare blir färdiga.

Ökning inom psykiatrin och röntgendiagnostik

När det gäller kostnaderna för inhyrda läkare är det psykiatrin som följer efter primärvården. Det är en följd av att det i år har gått lättare att rekrytera hyrläkare. En kostnadsökning finns också inom området thorax, kärl och diagnostik med bland annat köp av tjänster för granskning av röntgenbilder. I övrigt har i princip all annan användning av hyrläkare på sjukhusen avslutats.

Gemensamt nationellt arbete med lokal handlingsplan

Hösten 2016 tog samtliga landsting och regioner, med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, gemensamt ansvar för att utreda, analysera och föreslå åtgärder inom en rad områden i syfte att bli oberoende av inhyrd personal. En lokal handlingsplan för Region Örebro län håller nu på att tas fram. Målet är att samtliga landsting och regioner ska vara oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.

, ,