Då stängs Landbotorpsallén och Stenbackevägen för trafik

Mellan den 16–17 maj stängs en kort sträcka av Landbotorpsallén och vecka 21 stängs Stenbackevägen mellan Landbotorpsallén och Propellervägen för ett längre vatten- och avloppsarbete. Gång- och cykeltrafik kan passera arbetsområdet, fordonstrafiken leds om via andra gator.

För att säkra stadens vattenförsörjning bygger Örebro kommun en ny vattenreservoar på en höjd i Adolfsberg. För att den kommande reservoaren ska kunna leverera dricksvatten till hela Örebro byggs nu nya huvudvattenledningar därifrån ner till stadens ledningssystem. Arbetet med nya vattenledningar vid Stenbackevägen och parken Hagen beräknas vara klart i juli 2017.

Avstängning och omledning:

Landbotorpsallén
Tisdag 16 maj till onsdag 17 maj stängs en kort sträcka av Landbotorsallén, vid korsningen med Stenbackevägen, för VA-arbeten. Fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik uppmanas följa skyltning på plats.

Stenbackevägen
Med start vecka 21 stängs Stenbackevägen, från korsningen med Landbotorpsallén till korsningen med Propellervägen, för fordonstrafik. Gatan beräknas vara avstängd för VA-arbeten från vecka 21 och fram till början av juli 2017.

Gång- och cykelbanan längs Stenbackevägens västra sida kommer att vara öppen under hela VA-arbetet. Fordonstrafiken på Stenbackevägen leds om via Landbotorpsallén, Propellervägen eller Gustavsviksvägen.

En helt ny stadsdel håller på att ta form i Södra Ladugårdsängen. För att bättre möta behoven från den nya bebyggelsen kommer vi att bygga om Stenbackevägen och Karlsdalsallén till stadsgator. Arbetet beräknas starta i juni och kommer under en period att pågå parallellt med VA-arbetet på Stenbackevägen. Så snart VA-arbetet är klart kommer Stenbackevägen att öppnas för trafik igen och hållas öppna under hela ombyggnationen till stadsgator. Mer information och startdatum för ombyggnationerna kommer.