Forskar om hur betygen sätts i idrott – lärare går på “magkänsla”

bjorn-tolgfors-oru

Tidigare forskning har i stor utsträckning slagit fast hur bedömning och feedback i ämnet idrott och hälsa borde vara. Björn Tolgfors har istället undersökt vad som faktiskt händer i undervisningen och hur bedömningen påverkas av samspelet mellan lärare och elever.

– Jag hoppas att mina resultat ska inspirera praktiker på fältet till att reflektera över hur de själva agerar. Avhandlingen kan också användas som diskussionsunderlag i lärarutbildningen och för kollegialt lärande, säger Björn Tolgfors som nu lagt fram sin avhandling i idrottsvetenskap vid Örebro universitet.

Han har undersökt hur fem olika versioner av BFL, bedömning för lärande, tar sig uttryck i praktiken genom en serie gruppintervjuer med idrottslärare, kombinerat med enskilda intervjuer med både lärare och elever. Dessutom har han observerat lektioner på såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande gymnasieprogram.

Björn Tolgfors förklarar att ”magkänslan” hos idrottslärarna tidigare ofta fått styra i bedömningspraktiken, vilket äventyrat elevernas rättssäkerhet.

– Min avhandling tyder på att BFL i olika former istället kan bidra till elevernas lärande och vara en röd tråd mellan mål, innehåll och bedömning, säger Björn Tolgfors.

Han har med sina studier av hur undervisningen i idrott och hälsa på gymnasiet fungerar i verkligheten sett hur lärarna intar olika roller, som ger olika förutsättningar för eleverna.Eleverna påverkar i sin tur lärarnas undervisning vilket innebär att ämnesinnehållet tar form genom ett slags förhandling mellan lärare och elever i praktiken.

– Det spelar till exempel stor roll om läraren väljer att agera coach och ge individanpassad feedback till självständiga och kreativa elever som förväntas ta eget ansvar för att nå målen. Eller – om läraren ger samma standardiserade feedback till alla elever, med hjälp av bedömningsmatriser via en lärplattform, ungefär som en administratör av en datoriserad bedömningspraktik.

Insikter om hur olika former av BFL fungerar ger lärarna möjlighet att kritiskt reflektera över sin egen undervisning och förhållningssättet till elever med olika behov och förutsättningar.

– Det handlar för lärarna om att hitta en balans mellan att främja elevernas lärande och en likvärdig bedömning, säger Björn Tolgfors som konstaterar att likvärdighet inte för förväxlas med likriktning i detta ”kroppsliga” ämne.

– Om vi ser individens och gruppens utveckling som hälsofrämjande faktorer är det befogat att anpassa undervisningen och bedömningen till eleverna, och inte eleverna till kunskapskraven, säger Björn Tolgfors och pekar på BFL som ett bra sätt att uppfylla detta strävande.

foto: Örebro universitet