Kommunen ger 300 000 till SISU – pengarna ska gå till mer jämställd idrott

Fritidsnämnden fattade under gårdagens nämndsammanträdande beslut om att fortsätta ge ekonomiskt stöd till SISU Idrottsutbildarnas satsningar på flickidrott. Målet med satsningen är att öka flickors deltagande i idrotten. SISU vill därför få ekonomisk hjälp att stötta föreningars satsningar på flickor och för att ha en halvtidsanställd för att samordna projektet.

Centrum för idrottsforskning (CIF) gör en årlig utvärdering av statens stöd till idrotten. I utvärderingen ingår en mätning av flickor och pojkars deltagande och träningstillfällen i barn- och ungdomsidrotten. I rapporten från 2015 framgår att av det totala idrottandet i Örebro kommun är könsfördelningen 67% pojkar och 33% flickor.

Under 2016 har ett omfattande arbete inletts för att göra idrotten mer jämställd. Det har anordnats workshops och ett utbildningsmaterial för hur man ska få flickor att stanna i idrotten har tagits fram till föreningar. SISU beviljades 300 000 kronor under Fritidsnämnden nämndsammanträde igår för att fortsätta jämställdhetsarbetet. Målsättningen är att öka jämställdheten i deltagande till 40% flickor och 60% pojkar.

–  SISU har under 2016 tagit fram ett bra utbildningsmaterial och varit stöttande för föreningar. Det är viktigt att vi fortsätter med det jämställdhetsarbetet eftersom att det är bra ur ett barnperspektiv, ett genusperspektiv och ett folkhälsoperspektiv, säger Jonas Håård (S) ordförande i Fritidsnämnden.

–  SISU:s arbete är en del av våra satsningar för att göra idrotten mer jämställd. Det är viktigt att fler flickor börjar med idrott och att fler väljer att stanna kvar. Genusperspektivet är något vi alltid har i åtanke i de beslut vi fattar, säger Annika Tholster (C) första viceordförande i Fritidsnämnden.

SISU:s fortsatta arbete kommer bland annat bestå av att jobba normkritiskt för en bättre föreningsmiljö, särskilda utbildningsinsatser för att få flickor att stanna i idrotten och att samverka med Örebro kommun och kultur-och fritidsförvaltningen. Idrottsföreningar kommer också kunna söka resursstöd hos SISU:s för att få flickor att stanna kvar i idrotten.