Anställda i Region Örebro län får 1 500 för att kunna sluta röka

 Regionstyrelsen antog under fredagen en ny tobakspolicy som syftar till att stödja det hälsofrämjande arbetet inom Region Örebro län. Det innebär att regionen fortsätter att aktivt arbeta för att minska tobaksanvändningen. Policyn riktar sig till patienter, invånare och medarbetare. Chefer och medarbetare ansvarar gemensamt för att tobakspolicyn efterlevs.

– Alla patientmöten som regionens medarbetare har ska vara tobaksfria. De anställda som önskar sluta med tobak ska erbjudas stöd från regionen genom bland annat tobaksavvänjning och subventionerade tobaksavvänjningsläkemedel med upp till 1 500 kronor under tre månader. Det är också viktigt att alla medarbetare som nyrekryteras informeras om regionens tobakspolicy, säger Jihad Menhem (V), regionråd.

Region Örebro län är sedan hösten 2015 ansluten till Tobacco Endgame  Rökfritt Sverige 2025. Detta för att långsiktigt bidra till att minska invånarnas rökvanor och rökrelaterade sjukdomar samt till regionens omfattande vårdinsatser och kostnader.

I Örebro län, år 2012-2015, röker 12 procent av befolkningen i åldrarna 16-84 år dagligen, och 11 procent snusar dagligen.