Fortsatt bostadsbrist i länet – trots rekordbyggande med 2 500 nya lägenheter

bostader-fortsatt-brist

Under 2016 låg antalet nyproducerade lägenheter i Örebro län på historiskt höga nivåer. Trots det bedömer flera kommuner i länet att det finns ett underskott på bostäder. Det framgår av den årliga bostadsmarknadsanalysen som genomförs av Länsstyrelsen i Örebro län.

Jämfört med andra län i Sverige hade Örebro län år 2016 flest nybyggda lägenheter per tusen invånare. I länet färdigställdes 8,4 lägenheter per tusen invånare. Motsvarande siffra för hela riket är 4,2 nybyggda lägenheter per tusen invånare. Under 2016 färdigställdes totalt cirka 2 500 lägenheter i nybyggda hus.- Detta är en historiskt hög nivå och en markant ökning från året innan då totalt 1 052 lägenheter färdigställdes, säger Maria Lindström, samhällsplanerare, Länsstyrelsen i Örebro län.Förutom i Laxå kommun färdigställdes lägenheter i samtliga av länets kommuner under år 2016. Det är dock stora skillnader i länet i antal nya lägenheter. Liksom tidigare år dominerar Örebro kommun nyproduktionen och svarade för 85 procent av antalet nya lägenheter i länet. Lindesbergs kommun och Kumla kommun svarade för 4 procent vardera av länets nyproduktion. Jämfört med tidigare år kan en större nyproduktion noteras i Nora och Lindesbergs kommun under 2016.

Underskott på bostäder
Trots ett ökat bostadsbyggande bedömer nio av länets 12 kommuner att det finns underskott på bostäder i kommunen som helhet. Tre kommuner, Lekeberg, Ljusnarsberg och Örebro kommun gör bedömningen att bostadsmarknaden är i balans. Örebro kommun menar att denna balans i första hand avser volymen bostäder. Det har byggts många lägenheter i Örebro de sista åren och marknaden har därför byggt ikapp den tidigare bristen. Det finns dock grupper som har svårt att klara de höga bostadskostnaderna för nyproducerade lägenheter. Detta och den låga rörligheten på bostadsmarknaden är ett problem enligt kommunen.

Ett stort underskott på bostäder innebär att många har svårt att skaffa en bostad.

– Bostadsbrist drabbar särskilt grupper som är nya på bostadsmarknaden, de som är unga och nyanlända personer, men även äldre har svårigheter att hitta en bostad som motsvarar behoven, säger Maria Lindström.

Läget för dessa grupper är mycket ansträngt i länet och så många som 11 kommuner bedömer att det finns underskott på bostäder för ungdomar och nyanlända. En majoritet bedömer också att det finns brist på särskilt boende för äldre.

Läget på bostadsmarknaden innebär stora utmaningar att skapa bostäder för alla. Nyproduktion av bostäder är nödvändigt för att bidra till balans och långsiktiga behov på bostadsmarknaden.

– Det är positivt att bostadsbyggandet har ökat, samtidigt har många människor inte möjlighet att köpa eller hyra en nyproducerad bostad då kostnaderna är för höga. Det är därför viktigt att skapa lösningar som kan underlätta för personer som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, säger Maria Lindström.

Hinder för ökat byggande
Förutsättningarna för nyproduktion av bostäder ser olika ut för länets kommuner. De hinder som kommuner i länet uppger som begränsande för ett ökat bostadsbyggande är främst ekonomiska faktorer så som lånevillkor, höga produktionskostnader samt svag andrahandsmarknad för bostäder. En orsak som nämns som problem för nyproduktion av bostäder är redovisningsregler som medför krav på stora nedskrivningar i samband med färdigställandet. En osäkerhet kring befolkningsutvecklingen kopplat till invandring upplevs också göra att det långsiktiga behovet av bostäder är svårbedömt.

Läs mer här:

http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/bostadsmarknaden-i-orebro-lan/PublishingImages/Pages/index/Rapport%20om%20bostadsmarkanaden%20i%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n%202017.pdf

källa: Länsstyrelsen Örebro län

,