Ytterligare två miljoner till tidiga insatser för asylsökande

Örebro län får ytterligare drygt två miljoner kronor för tidiga insatser för asylsökande. Länet har sedan tidigare mottagit 3,4 miljoner kronor för att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull. Hittills har fem projekt i länet beviljats stöd. I Örebro får ABF och Sensus del av stödet.
Då söktrycket på de nationella TIA-medlen inte varit tillräckligt högt och samtliga beslut om nationella TIA-bidrag nu är gjorda, innebär detta att det finns över 50 mnkr att fördela ut till länen i en andra medelsfördelning. Örebro län kommer att tilldelas 2 154 100 kr av dessa medel och Länsstyrelsen uppmuntrar nu civilsamhället och kommuner, både enskilt och i samverkan med varandra, att söka TIA-medel för insatser för vuxna asylsökande.

– Det är viktigt med en geografisk spridning och att vi når ut med stöd till delar och verksamheter i länet där behovet är som störst, säger Erika Teng, integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Örebro län.

De övervägande insatsområdena i länet har tidigare varit svenska språket, föreningar som erbjuder deltagande i sin ordinarie verksamhet samt utvecklandet av mötesplatser.

– Mot bakgrund av tidigare insatser prioriterar vi nu i första hand aktiviteter riktat mot svenska arbetsmarknaden och hälsa, säger Erika Teng.