Nu läggs tyst asfalt på Östra Bangatan – ska minska bullret i närområdet

Under vecka 34 och 35 påbörjas arbetet med att lägga en tystare beläggning längs Östra Bangatan. Resultat blir förhoppningsvis en god hållfasthet och mindre buller för de boende i närområdet.

I Örebros åtgärdsprogram mot buller ingår en åtgärd om att följa utvecklingen avseende lågbullrande vägbeläggningar. Tekniska förvaltningen har följt utvecklingen på området och nu kommer ett alternativ testas. Asfalt med stålslagg som ballast är inte bara en lovande lösning för minskat buller utan verkar även ha en bättre hållbarhet. Testet med den tystare beläggningen kommer att göras på den norra delen av Östra Bangatan, en sträcka på cirka 600 meter.

En anledning till att kommun väljer att testa de nya beläggningen på Östra Bangatan är att flera närboende i området har inkommit med klagomål på trafikbuller som ett resultat av stora trafikflöden och relativt höga hastigheter.

Försök med lågbullrande beläggning.

Försök att hitta en beläggning som är lågbullrande har pågått länge i Sverige. Dränerad asfalt har prövats med goda resultat kring bullerdämningen men håligheten i asfalten har bidragit till att livslängden har kortats väldigt markant vilket gjort dem allt annat än kostnadseffektiva.

Beläggningen som ska testas på Östra Bangatan innehåller slagg från metallindustrin som ballast. Beläggningen bedöms ha god hållbarhet. Beläggningen har en mindre stenstorlek och eventuellt något högre hålrumshalt jämfört med konventionell beläggning vilket är egenskaper som ska kunna minska ljudalstringen med omkring 5 decibel.

För att öka ljuddämpningen ytterligare kan det bli aktuellt med en minskning av den skyltade hastigheten från 70 km/t till 60 km/t. Ett beslut som ännu inte är taget.

Testet med den tysta beläggningen följs upp på olika sätt. Mätningar av ljudalstring genomförs före och under försöket. Enkätstudier med boende i närheten av teststräckan genomförs före och under försöket. Eventuellt genomförs också en mätning av hur försöket påverkar luftföroreningshalterna kring vägen.