Örebro sätter undan pengar på klimatkonto – de här verksamheterna fick extra stöd

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att lärarlaget på Virginska skolan beviljas 53 622 kronor, Ölmbrogården (Heden) beviljas 7 698 kronr, och projektet Gröna förskole- och skolgårdar beviljas 197 965 kronor från klimatkontot 2017. Inom kommunen finns en klimatavgift som läggs på verksamheternas CO2-utsläpp från tjänsteresor med bil och flyg. Avgifterna samlas på ett gemensamt konto som verksamheterna kan söka pengar från för klimatförbättrande åtgärder.

Klimatkontot beräknas uppgå till cirka 850 000 kronor för 2017. Under våren beviljades tolv ansökningar medel från klimatkontot och 550 156 kronor betalades ut. Vilket betyder att det finns möjlighet att betala ut ytterligare cirka 300 000 kronor till verksamheter inom kommunen för åtgärder som ger klimatnytta.