Anders Åhrlin (M): “Satsa på pendlarna – inte höghastighetsjärnvägen”

Storskaliga projekt som höghastighetsjärnväg mellan storstäderna riskerar att tränga undan infrastrukturinvesteringar med större nytta i Stockholm-Mälarregionen. Ledande regionala företrädare skriver i Dagens Samhälle om behovet av att stärka regionens infrastruktur.

– Satsa på att komplettera den infrastruktur som finns och bygg bort befintliga brister istället. Satsa på pendlarna, inte höghastighetsjärnväg, säger Anders Åhrlin (M), Mälardalsrådets presidium och oppositionsråd Örebro kommun.

Inför regeringens kommande beslut om transportplan för 2018-2029 har Stockholm-Mälarregionen kartlagt och gemensamt prioriterat sina infrastrukturbehov. Pendlarna och godsleveranser prioriteras framför storskaliga och kostsamma projekt, som riskerar att öka trafikbelastningen ännu mer.

I en debattartikel på Dagens Samhälle Debatt skriver företrädare för regionen att satsningar måste göras i befintligt system och på ökad kapacitet där nyttan är som störst fram till 2030:

  • Fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala
  • Ökad kapacitet på Mälarbanan och Svealandsbanan
  • Ökad kapacitet på Hallsbergs rangerbangård för att öka godstransporterna på järnväg
  • Kapacitetsförbättring på E4:an och E18:an för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

– För att nå en hållbar tillväxt måste vi skapa bättre förutsättningar för pendlarna och godset i Stockholm-Mälarregionen. Vi har prioriterat gemensamt och lyfter bland annat fram Hallsbergs rangerbangård, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Region Örebro län.

Prioriteringar för transportinfrastrukturen

Stockholm-Mälarregionen är samlad bakom den gemensamma planen och överenskommelsen för transportinfrastrukturen ”En Bättre Sits – storregional systemanalys”. Prioriteringarna görs genom En Bättre Sits-samarbetet som koordineras av Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälardalen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

, ,