Så ska det skapas fler jobb inom den lokala livsmedelsnäringen

livsmedel-fler-jobb

Nu startar ett omfattande arbete i Örebro län för att ta fram en ny regional handlingsplan för livsmedelskedjan. Målen för den nya strategin är att öka produktionen av mat i länet, att få högre tillväxt i branschen och att skapa fler arbetstillfällen inom livsmedelsnäringen.

Regeringen har lagt fram en nationell livsmedelsstrategi där man vill stärka branschen och skapa bättre förutsättningar för en större produktion, högre tillväxt, ökad sysselsättning, ökad andel ekologisk produktion av livsmedel samt förbättra för konsumenterna att göra medvetna val.

Örebro län ska ta fram en regional handlingsplan som utgår från länets särskilda styrkeområden. Detta kommer att ske under det kommande året och strategin tas fram i flera steg.

Inledningsvis ska en nulägesanalys göras över livsmedelsbranschen i länet, vilka aktörer som finns, ersätt med hur primärproduktionen ser ut, i vilken omfattning regional mat finns inom besöksnäringen, hur mycket matsvinn har olika verksamheter osv

I steg två genomförs tre träffar där Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in aktörer inom livsmedelsbranschen för att diskutera och mejsla fram en framgångsrik plan för att stärka näringen i länet. Dessa genomförs i oktober, se nedan.

– Det är viktigt att vi får med så många aktörer som möjligt inom livsmedelsbranschen i det här arbetet. Så att vi tillsammans kan skapa en plattform för tillväxt, utveckling och samverkan för att få en konkurrenskraftig livsmedelskedja för länet, inkluderat innovation och forskning, säger Irén Lejegren, Region Örebro län.

Efter samråd och sammanställning av det som kommit fram vid de tre träffarna ska strategin ut på remiss och om knappt ett år ska planen vara klar och lanseras bland branschens aktörer och allmänheten.

– Det är viktigt att vi får fram en handlingsplan som går att omsätta i praktiken och då behöver vi få in synpunkter från många aktörer inom livsmedelsbranschen. Ingen är ju betjänt av att vi jobbar fram en handlingsplan som sedan bara hamnar i någon bokhylla, säger Maria Larsson, Länsstyrelsen i Örebro län.

,