Trafikverkets plan: Steg mot fler tågresor och bostäder i Mälarregionen

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 innehåller flera av de satsningar som Stockholm-Mälarregionen har prioriterat. Andra viktiga objekt skjuts dock på framtiden.

– Satsningar på Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur gynnar hela Sveriges tillväxt. Det bristande underhållet i regionen drabbar resenärer och godstransporter i hela landet. Mälardalsrådet ser positivt på Trafikverkets förslag till satsningar på underhåll och upprustning av befintligt system, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Inför regeringens kommande beslut om transportplan för 2018-2029 har Stockholm-Mälarregionen kartlagt och gemensamt prioriterat sina infrastrukturbehov i överenskommelsen ”En Bättre Sits – storregional systemanalys”. Flera av de satsningar som Trafikverket föreslår har lyfts fram som prioriterade behov av Stockholm-Mälarregionen.

– Som infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) sade vid mottagandet av nationell plan gäller det att välja rätt investeringar om man ska bygga Sverige starkt. Regeringens expertmyndighet Trafikverket har idag lämnat ett gediget material som stabil grund för kommande beslut i regering och riksdag, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Trafikverket har bland annat vägt in klimatutmaningarna, bostadsbyggandet och näringslivets behov av tillförlitliga godstransporter när myndigheten har gjort sin bedömning. Från Stockholm-Mälarregionens prioriteringar saknas dock objekt som skulle kunna ge en bättre godsförsörjning och underlätta kollektivtrafikresandet på räls och väg.

– I vår region visar vi att vi kan samarbeta och prioritera för att skapa en hållbar tillväxt. Vi satsar på en utökad kollektivtrafik och bygger för både boende och företagsetableringar. Nu är det viktigt att regeringen styr investeringarna mot den största nyttan, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Prioriteringar för transportinfrastrukturen

Stockholm-Mälarregionen är samlad bakom den gemensamma planen och överenskommelsen för transportinfrastrukturen ”En Bättre Sits – storregional systemanalys”. Prioriteringarna görs genom En Bättre Sits-samarbetet som koordineras av Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälardalen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationella jämförelser och lärande. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

,