Företagen i Örebro är nöjda med kommunen – höjer betyget ytterligare

Örebro kommun nådde en ny toppnotering i Nöjd Kund Index (NKI) för årets första fem månader. För första gången har samtliga områden som analyserats ett NKI-värde över 70. Det sammanvägda resultatet för kommunen är 78, vilket är högt. Svarsfrekvensen har också ökat. 327 företag svarade nu jämfört med 171 företag under första halvåret 2016.

Resultatet för Örebro kommun i NKI:s delårsmätning är 78, vilket är en ökning jämfört med förra årets resultat på 77 och året dessförinnan på 76. NKI redovisas på en skala från 0 till 100, där 100 är högsta betyg. 62-69 anses vara godkänt, 70-80 anses vara högt och över 80 anses vara mycket högt. Örebro kommuns NKI-värde ligger därmed närmare ”mycket högt” än ”godkänt”.

– Det ska vara lätt att starta och driva företag i Örebro kommun. Det höga resultatet i NKI-mätningen visar att Örebro kommuns myndighetsutövning är uppskattad av näringslivet. Ett bra näringslivsklimat är avgörande för Örebros fortsatta tillväxt. Viktiga förbättringar har genomförts de senaste åren, samtidigt finns mer kvar att göra, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Antalet företag som svarat på NKI undersökningen är betydligt högre än tidigare. Första halvåret i år svarade 327 företag, vilket innebär en svarsfrekvens på 61 %. Det kan jämföras med första halvåret 2016 då 171 företag svarade.

– Det är med stor glädje jag konstaterar att Örebro kommun inte bara behåller utan också förbättrar resultat i Nöjd Kund Index. Det visar att vårt enträgna arbete med ständiga förbättringar ger resultat. Jag kan också notera att svarsfrekvensen har ökat markant vilket ger extra tyngd till det mycket goda resultatet, säger Anne Andersson, kommundirektör.

God kvalitet och service
Ett av Örebro kommuns näringspolitiska mål är att erbjuda en god grundläggande service. Tanken med NKI undersökningen, som genomförts sedan 2007, är att löpande följa upp hur kommunens service utvecklas, samt fånga upp synpunkter och identifiera möjliga förbättringsområden. God kvalitet och service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer till näringslivet.

– Vi bygger just nu ut välfärden i Örebro kommun i en aldrig tidigare skådad omfattning. Vi växer så det knakar och då är det avgörande att vi ger bästa möjliga förutsättningar för att skapa fler jobb. Nöjd Kund Index för årets första fem månader visar att kommunen förbättrar företagsklimatet, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är i små och växande företag som jobben skapas därför är det viktigt att vi som kommun ständigt arbetar med att förbättra möjligheterna till att det ska vara enkelt att starta och driva företag. För att bryta medborgarnas utanförskap är det viktigt att det finns företag som behöver anställa i hela kommunen då arbete är en avgörande faktor för att bygga ett inkluderande samhälle, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

Fakta: Nöjd Kund Index (NKI)
NKI-undersökningen omfattar sex aspekter som speglar de mest väsentliga delarna av kommunens service i myndighetsärenden: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, samt effektivitet. Varje serviceaspekt mäts med ett antal detaljfrågor samt ett övergripande totalbetyg.

De verksamhetsområden som undersöks är: bygglov, brandskydd, markupplåtelser, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd, samt livsmedelskontroll.

,